Р Е Ш Е Н И Е

гр. Русе, 5 октомври 2019 год.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

            Административен съд Русе, в публично заседание на 5 октомври 2019 год. в състав:

                                                 Председател: ИНА РАЙЧЕВА

Членове: ВИЛИАНА ВЪРБАНОВА

                 ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

                                                                       

при секретаря НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА и в присъствието на прокурор АНДРЕЙ АНГЕЛОВ като разгледа докладваното от съдията   ВЪРБАНОВА  административно дело № 614 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по чл.88, ал.1 вр. чл.58 от Изборния кодекс/ИК/, вр.чл.98 ал.2 АПК.

Образувано е по жалба на КП „БСП за България”, представлявана от К. П. Н., чрез пълномощник П.Х.Р. против решение № 135 - МИ от 29.09.2019г. на ОИК Русе, потвърдено с решение №1268 – МИ/01.10.2019г. на ЦИК. С оспореното решение са назначени членовете на СИК на територията на Община Русе за местни избори 2019г. и е утвърден списъка с резервни членове, извършено е разпределение на местата в ръководството на СИК. Жалбоподателят оспорва решението като твърди, че то е незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и при нарушение на административнопроизводствените правила; иска се отмяна на решението и връщане на преписката на административния орган с даване на задължителни указания по прилагането на закона.

Ответникът, Общинска  избирателна комисия Русе, представлявана от председателя Н.Б., изразява становище за неоснователност на жалбата и моли решението да бъде потвърдено.

Заинтересованите страни ПП ГЕРБ, КП „Обединени патриоти“, ПП ДПС, ПП ВОЛЯ не изразяват становище по основателността на жалбата.

Окръжна прокуратура гр.Русе, конституирана като участник в процеса на основанието по чл. 16, ал.1, т.3 от АПК и представлявана от прокурора Андрей Ангелов  изразява становище за основателност на жалбата.

Съдът като взе предвид събраните по делото писмени доказателства във връзка с твърденията на страните, приема следното:

Оспореното решение № 135 - МИ от 29.09.2019г. на ОИК Русе е обжалвано от настоящия жалбоподател пред ЦИК. С решение №1268 – МИ/01.10.2019г. на ЦИК е постановил решение за отхвърляне по см. на чл.53, ал.4, изр.2 от ИК; това решение има характер на потвърдително по отношение на решение № 135 - МИ от 29.09.2019г. на ОИК Русе /в т.см. решение №13682/15.12.2015г. на ВАС; определение №7908/27.05.2019г. на ВАС/, жалбата срещу последното е подадена в АС Русе на 03.10.2019г. в 16.55ч, поради което производството по делото е допустимо.  

С решение №863-МИ/28.08.2019 г. ЦИК е назначила ОИК – Русе за местни избори 2019 г.

С решение №12-МИ/11.09.2019 г. ОИК – Русе е разпределила местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите в Община Русе. Съгласно това решение ПП ГЕРБ има 210 места в ръководството, КП „БСП за България“ – 210 места, КП „Обединени патриоти“ – 89 места, ПП ДПС – 82 места и ПП ВОЛЯ – 39 места.

Със съобщение на основание чл. 91, ал. 1 и ал. 3 от ИК кмет на Община Русе е поканил на 17.09.2019 г. парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на консултации и назначаване на секционни и подвижни избирателни комисии. Поканата е изпратена до всички парламентарно представени партии и коалиции. Същите в срок са представили писмени предложения и другите изискуеми по чл. 91, ал. 4 от ИК книжа. Видно от предложенията жалбоподателят в настоящото производство е поискал 100 места за председатели, 36 места за заместник-председатели и 74 за секретари. ПП ГЕРБ е искала 172 места за председатели, 0 за заместник-председатели и 38 за секретари, КП „Обединени патриоти“ – 30 председатели, 30 зам.-председатели, 29 секретари, ПП ДПС – 13 председатели, 49 зам.-председатели, 20 секретари, ПП ВОЛЯ – 0 председатели, 39 зам.-председатели, 0 секретари. На проведените консултации не е било постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции, поради което кметът на Община Русе на основание чл. 91, ал. 12 от ИК е изпратил преписката на ОИК – Русе. На проведеното заседание на ОИК на дата 29.09.2019 г., обективирано в протокол №18/29.09.2019 г., след направени изявления от членовете на ОИК е прието оспореното решение, съгласно което местата в ръководството на 210 избирателни секции са разпределени между представители на парламентарно представените политически партии и коалиции. При това разпределение ПП ГЕРБ е получила 171 председателски места, 0 зам.-председатели и 39 секретари, КП „БСП за България“ – 0 председатели, 94 зам.-председатели, 126 секретари, КП „Обединени патриоти“ – 26 председатели, 38 зам.-председатели, 25 секретари, ПП ДПС – 13 председатели, 49 зам.-председатели, 20 секретари, ПП ВОЛЯ – 0 председатели, 39 зам.-председатели, 0 секретари. Решението е подписано с особено мнение от секретаря на ОИК. В същото се навеждат доводи за липса на мотиви и основание, на което е извършено разпределението на членовете в ръководството на СИК.

В настоящата жалба се излагат аналогични доводи. Сочи се, че решението на ЦИК не е взето при изискуемия в чл. 53 от ИК кворум от 2/3 от присъстващите. Навеждат се доводи за материална незаконосъобразност на решението на ОИК поради несъобразяване с разпоредбата на чл. 91, ал. 12, тъй като ОИК не е съобразила направените писмени предложения от партиите и коалициите при разпределяне на местата на ръководствата на СИК, в резултат на което за  КП „БСП за България“ не е предвидено нито едно председателско място. Иска се отмяна на това решение и връщане на преписката на административния орган с дадени задължителни указания по приложение на закона.

При проверка на валидността на оспореното решение съдът намира, че то е произнесено от компетентен орган. Общинската избирателна комисия е компетентният орган да се произнесе съгласно чл. 87, ал. 1, т. 5 ИК. Решението е взето с необходимото и поименно мнозинство с поименно гласуване и кворум съгласно чл.85, ал. 4 ИК. За решението е съставен протокол, който е подписан от председател и секретар съгласно чл. 85, ал.6 ИК. Решението съдържа правни основания за издаването си.

При издаване на решението не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Предвид изложеното съдът намира, че решението е издадено от компетентен орган, при спазване на предвидената в ИК процедура, но при нарушение на материалния закон.

Оспореното решение е издадено от ОИК при прилагане на оперативна самостоятелност. ИК признава правото на оперативна самостоятелност на ОИК, но привързва решението й с направените предложения във връзка с консултациите при кмета на Общината. Аргумент в тази насока се черпи от чл. 91, ал. 4, т. 1 от ИК. При определяне на състава на СИК първо следва да се разпределят длъжностите в ръководствата им между парламентарно представените партии и коалиции, като се спази изричното ограничително изискване на чл. 92, ал. 3 от ИК и императивното условие на чл. 92, ал. 6 от ИК. Едва след това се попълват имената на конкретните лица, които да заемат тези длъжности.

При издаване на оспореното решение очевидно ОИК – Русе не е възприела никакъв обективен критерий при разпределяне на ръководните длъжности в СИК, а за да не определи нито едно председателско място за жалбоподателя, се позовава единствено и само на липса в предложението на КП „БСП за България“ на конкретни лица за конкретни СИК. Това становище на ОИК  е вътрешно противоречиво, доколкото при същата тази липса са определени конкретни зам.-председателски места и секретари за жалбоподателя, както са посочени в приложение 1 от оспореното решение и съответни лица, които да ги заемат. В този смисъл напълно обосновано е и изявеното от участващия по делото прокурор становище.

Предвид изложеното съдът, съобразявайки нормата на чл. 169 от АПК намира, че административният орган е упражнил превратно оперативната си самостоятелност. Не са посочени никакви мотиви как е съобразено изискването на чл. 92, ал. 6 от ИК, какъв подход е предприела за постигане на обективирания в решението резултат, по какъв начин и въз основа на какъв критерий са разпределени председателските места, на какво основание са уважени почти изцяло предложенията на три от четирите участващи в разпределянето на тези места парламентарно представени партии и коалиции и изцяло пренебрегнати предложенията на жалбоподателя, въпреки изричното му искане в писменото предложение за председателски места. Константна практика на ВАС  е, че при упражняване на оперативна самостоятелност административният орган следва да посочи по какъв начин и защо е предпочел едно решение пред друго. Нарушаването на това изискване в случая пряко води до нарушението на чл. 6 от АПК – принципа за съразмерност, съгласно който административният орган следва да упражни правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо.

Съдът намира за неоснователно становището на ответника за спазване изискванията на закона предвид определяне в полза на Коалицията – жалбоподател на ръководни длъжности в СИК – зам.-председател и секретар, съответстващи на общия брой припадащи им се съобразно методиката и въз основа на влязло в сила решение №12-МИ/11.09.2019 г. на същия орган – ОИК, т.е. жалбоподателят е поискал 210 места в ръководството и е получил точно толкова. В случая не е налице спазване на закона, защото законодателят в чл. 91, ал. 4, т. 1 от ИК изрично посочва, че писменото предложение за участие в консултациите следва, освен предложени лица, ЕГН, образование, специалност, да съдържа и посочване на длъжността в комисията, за която се предлага лицето.

Съгласно чл. 92, ал. 1 от ИК, ръководството на СИК включва председател, зам.-председател и секретар. Разпределението на местата в ръководството в конкретния случай е станало при формално спазване на дадените от ЦИК методически указания, като е спазен общият брой на местата в ръководството за всички участвали в разпределението им партии и коалиции. Безспорно е обаче, че различните позиции в т.нар. ръководство се характеризират с различни функции, а от там и с различна тежест. Затова логично е разпределението им да бъде извършено така, че всяка от партиите и коалициите да получи такива и толкова места, които съответстват на нейното политическо влияние. Предвиденият в ИК начин на конституиране на всички избирателни комисии и в частност на СИК е проекция на съотношението между политически партии и коалиции в НС. При липса на възприет и дефиниран от ОИК подход, по който се разпределят различните длъжности в ръководството, настоящият състав намира, че следва да бъде стриктно спазен духът на ИК за пълно съответствие между представителството на национално ниво в законодателната власт и това  в изборната администрация, освен в случаите на постигнато съгласие за друго.

С оглед на изложеното жалбата е основателна, а оспореното с нея решение е материално незаконосъобразно. То следва да бъде отменено, а делото върнато като преписка на ОИК – Русе за постановяване незабавно на ново решение със същия предмет. При новото произнасяне ОИК следва да съобрази постъпилите писмени предложения, изричното изявено становище на ПП ВОЛЯ, пълното удовлетворяване на две парламентарни партии – КП „Обединени патриоти“ и ПП ДПС. Следващата стъпка при попълване на матрицата е да бъдат определени длъжностите в ръководствата, като се започне от председателите. При разпределянето им да се спази стриктно процентното съотношение според големината на парламентарните групи – т. 12 от Методически указания на ЦИК към нейно решение №1029-МИ/10.09.2019 г. Едва след разпределянето на длъжностите „председател“ следва да се пристъпи към разпределение на длъжностите „зам.-председател“ и „секретар“, след което да се посочат поименно лицата, които да заемат съответните длъжности.

Предвид изложеното и на основание  чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс съдът

 

                РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ по жалба на КП „БСП за България” решение № 135 - МИ от 29.09.2019г. на ОИК Русе.

ВРЪЩА делото като преписка на ОИК – Русе за незабавно произнасяне с решение за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на Община Русе съгласно предложението на партиите и коалициите, при липсата на постигнато съгласие и направено предложение на кмета на Община Русе и утвърждаване списъците на резервните членове, както и броя на ръководството в СИК, при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания по прилагане на закона.

      Решението е окончателно.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                             ЧЛЕНОВЕ: