Р Е Ш Е Н И Е

гр.Русе, 04 октомври 2019 год.

     В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А 

Русенския административен съд, в публично заседание на четвърти октомври 2019 год., в състав:

                                                 Председател: ЙЪЛДЪЗ АГУШ

Членове: ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

                 ИВАЙЛО ЙОСИФОВ

при секретаря НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА като разгледа докладваното от съдията ДИМИТРОВА  административно дело № 609 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.88, ал.1 вр. чл.58 вр.чл.397 ал.1 от Изборния кодекс/ИК/, вр.чл.98 ал.2 АПК.

Образувано е по жалба на Д.Д.Д. вх. № 3500/02.10.2019г., чрез пълномощник адв. Д.И. и след уточнения, вх. №3509/03.10.2019г. срещу решение № 44-МИ от 24.09.2019г на ОИК-Ветово, потвърдено с решение № 1252-МИ от 30.09.2091г на ЦИК, в частта с която е отказано да бъде регистриран кандидатът Д.Д.Д. ***, предложен от Коалиция“ Ние Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. В жалбата се твърди, че решението на ОИК –Ветово е неправилно, незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон, при съществено нарушение на производствените правила и необосновано. Твърди се, че жалбоподателят отговаря на изискването на чл.397 ИК за уседналост- има постоянен и настоящ адрес ***.2007г. до 17.06.2019г. на адрес ул.“**“ №19, а от 18.06.2019г на адрес ул.“***“ №19 в същото населено място.  Претендира се отмяната му и се иска съдът да задължи ОИК-Ветово да извърши регистрация на жалбоподателя като кандидат  за общински съветник в Община Ветово, предложен от Коалиция“ Ние Гражданите“ за участие в местните избори на 27.10.2019г. Претендират се разноски.

Ответникът Общинска избирателна комисия Русе, представляван от председателя С.Б.С. и от зам.председателя Й.С.Д., изразява становище за неоснователност на жалбата и моли решението да бъде потвърдено.

Заинтересованата страна Коалиция“ Ние Гражданите“,редовно призовани,не изпращат представител и не вземат становище.

Съдът като взе предвид събраните по делото писмени доказателства във връзка с твърденията на страните, приема следното:

По допустимостта на обжалването:

Оспореното решение № 44-МИ от 24.09.2019г. на ОИК-Ветово е потвърдено с решение № 1252-МИ от 30.09.2091г. на ЦИК,  в частта, с която е отказано да бъде регистриран кандидатът Д.Д.Д. ***, предложен от Коалиция“ Ние Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Решението на ОИК, което е потвърдено от ЦИК подлежи на обжалване по реда на чл.98 ал.2 АПК  в 3 дневен срок от  обяваването на решението на ЦИК пред Адм.съд , като нормата на чл.88 ал.1 ИК, на свой ред препраща към чл. 58 ИК. Съгласно ал. 4 на последната разпоредба, при обжалване на решенията на ЦИК сроковете по АПК не се прилагат; те се изчисляват в календарни дни и изтичат в последния им ден. Съгласно чл.57 ал.2 ИК решенията на ЦИК се обявяват незабавно чрез публикуването им на интернет страницата на ЦИК и в бюлетина на БТА. Решението на ЦИК, с което е отхвърлена жалбата на Д.Д.Д. против решението на ОИК е обявено на 30.09.2019г. в 17,31ч. на интернет страницата на ЦИК. Жалбата срещу оспореното решение по реда на чл.98 ал.2 АПК е подадена на 02.10.2019г. в три дневния срок от обяваването/публикуването му на интернет страницата на ЦИК директно в Адм.съд-Русе. 

С оглед тези обстоятелства съдът приема жалба за допустима, тъй като е подадена в законоустановения в чл. 88 ал.1 вр.чл.58 ал.1 и ал.4 ИК три дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна, с правен интерес от обжалването и е срещу годен за оспорване административен акт.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

При проверка на валидността на оспореното решение съдът намира, че то е произнесено от компетентен орган. Общинската избирателна комисия е компетентният орган да се произнесе съгласно чл.87 ал.1 т.14 ИК. Решението е взето с необходимото и поименно мнозинство с поименно гласуване и кворум съгласно чл.85 ал.4 вр.ал.3 вр.ал.7 ИК. За решението е съставен протокол и решението е подписано от председател и секретар съгласно чл.85 ал.7 ИК; Решението съдържа фактически и правни основания, мотивирано е и е ясно изразена волята на решаващия орган, поради което е валидно и разбираемо.

 Решението е произнесено незабавно същият ден след постъпване на предложение , заведено под  Вх. №75/24.09.2019г. за регистрация на кандидати за общински съветници от листата на коалиция „Ние, гражданите“ за местните избори на 27.10.2019 г.и след извършена служебна проверка по реда на чл.414 ал.2 ИК на представените от кандидатите документи. 

При извършване на проверка относно оплакванията в жалбата за постановяване на оспореното решение в противоречие с материалноправни разпоредби и при съществени нарушения на административнопроизводствените правила , съдът установи от доказателствата по преписката следното:

Представител на коалиция „Ние гражданите“ е депозирал пред ОИК-Ветово предложение, заведено под  Вх. №75/24.09.2019г. за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г., сред които под № 2 е посочено името на жалбоподателя. Към предложението е представено Заявление-Декларация от кандидата Д.Д.Д. , в която е посочено, че има постоянен и настоящ адрес ***. Декларирано е, че отговаря на условията по чл.397,ал.1 от ИК, в частност има постоянен и настоящ адрес *** през последните шест месеца преди изборния ден.

За да постанови обжалваното решение ОИК-Ветово е извършил справка в Служба „ГРАО“- Община Ветово, като били предоставени на  член на комисията 4 броя удостоверения, касаещи постоянния и настоящ адрес на кандидата Д.. От Удостоверение с Изх.№346/24.09.2019г. на Община Ветово,  ОИК-Ветово е установила , че  жалбоподателя  Д.Д.Д. има вписан следния настоящ адрес:***.06.2019г. Съгласно Удостоверение №345/24.09.2019г. на Община Ветово, се установява, че лицето Д.Д.Д. има вписан следния постоянен адрес:***.06.2019г. При така направената проверка, е изведен извода, че кандидатът има регистрация на постоянен и настоящ адрес ***.06.2019г. Съгласно изискването на чл.397,ал.1 от ИК, решение №943—МИ от 02.09.2019г. на ЦИК и Решение №966-МИ от 05.09.2019г. на ЦИК, може да бъде избиран кандидат  ,който отговаря на условието да има постоянен и настоящ адрес на територията на РБ, като поне единият от тях е на територията на съответния изборен район -община или кметство към 26 април 2019г., т.е в оспореното решение на ОИК-Ветово е прието, че жалбоподателят не отговаря на изискването за уседналост, тъй като няма регистриран постоянен или настоящ адрес към дата 26 април 2019г. на територията на съответната община/кметство. Това са фактическите и правни съображения ОИК-Ветово да откаже да регистрира жалбоподателя  по депозираното предложение от Коалиция „Ние,Гражданите“.

В потвърдителното решение на ЦИК е посочено, че ОИК-Ветово законосъобразно се е съобразила с материалната доказателствена сила на удостоверенията за постоянен и настоящ адрес,***, като е прието, че приложеното към жалбата на Д.Д.Д. *** удостоверение от Началник сектор „ Български документи за самоличност „ на ОД на МВР-Русе е ирелевантно.

Макар ,че по силата на чл.414 ал.6 ИК и решение № 966-МИ от 0.09.2019г. на ЦИК , последната има правомощията да възложи на  ГД „ГРАО“ в МРРБ да извърши проверка по т.1 от цитираното решение относно дали кандидатът Д.Д.Д. отговаря на изискването да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответния изборен район - община или кметство, към 26 април 2019, такава не е възложена.

Безспорно по административна преписка са налични издадени от Служба „ГРАО“ , община Ветово на 24.09.2019 г. удостоверения за настоящия и постоянен адрес на Д.Д.Д., според които регистрираните постоянен и настоящ адрес *** са от дата 18.06.2019 г. Като официални документи тези удостоверения са с материална доказателствена сила за ОИК – Ветово по отношение на удостоверените данни и обстоятелства.

Регистрацията на жалбоподателят по постоянен и настоящ адрес ***.06.2019г. по негово заявление , а отразените в удостоверенията за промени в настоящ и постоянен адрес под № 348 и 347 от 24.09.2019г. на Община Ветово данни за адресна регистрация от 08.03.1999г до 18.06.2019г. в гр.Русе се дължат на § 1, т.3 от ДР на ЗГР,  тъй като предходната му адресна регистрация е заличена на база допуснатото предварително изпълнение на заповеди №№254/ 14.06.2019г. и 268/ 25.06.2019г. на кмета на Община Ветово. 

Съдът в тази връзка съобрази писмените доказателства приложени по служебно изисканото адм.д. 440/19г. на Адм.Съд Русе, образувано по жалба на Д.Д.Д. срещу заповед №268 от 25.06.2019 год. на кмета на Община Ветово за заличаване на адресната му регистрация по постоянен и настоящ адреси***. С решение № 3 /09.09.2019г. по реда на чл.92 ал.14 вр.ал.13 ЗГР съдът е отхвърлил жалбата.

Видно от мотивите на съда е прието за безспорно, че жалбоподателят е заявил постоянен и настоящ адрес *** през 2007 год., където е бил и адресно регистриран на притежаван в съсобственост имот.

         На 14.06.2019 г. кметът на Община Ветово издава заповед №254 за заличаване от Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси на четири адреса в три населени места на общината. В Приложение №1 към заповедта е посочен и адреса ул.“**“ №19 в с.Писанец поради липса на годна за обитаване сграда. Тази заповед е обоснована със задължението на кмета по §10 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №РД-02-20-9/2012 г. и с разпоредбите на чл.89, ал.5 и ал.6 ЗГР и чл.чл.121, ал.4 и 126 от Наредба №РД-02-20-9/2012 г. /б.а.-макар и след изтичане на едномесечния срок по параграф 10 от Наредба РД-02-20-9/2012г., изтекъл на 21.09.2015г./.Извършената служебна справка от официалния сайт на община Ветово  сочи ,че заповедта е обявена на 20.06.2019г., а заличаването на адреса от НКНПА е извършено на 17.06.2019г. Последното се удостоверява и от приложен отговор от ГД ГРАО при МРРБ вх. № 2980/ 14.08.2019г по адм.д. 440/2019г. Така  по адм.д. 440/2019г. на Адм.Съд-Русе е прието, че заличаването на адреса ул.“**“ № 19 е факт към 17.06.2019 г.,видно от удостоверение от сектор „Български документи за самоличност“ при ОД на МВР-Русе, рег.№108900-2727 от 20.06.2019 г., същото представено и в днешното съдебно заседание.

         Не се спори, че на 18.06.2019 г. жалбоподателят подава заявление за постоянен адрес и настоящ адрес ***, в което посочва като идентификация на локализационна единица притежавания от него имот, като посочва,че се намира на ул. „***“№ 19. Поради липсата посочената номерация на улицата на адрес – с.Писанец, ул. „В.*“ №19 в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, общинската администрация предприема от действия и мерки, предвид правомощията им, съгласно разпоредбите на Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация (Наредба №РД-02-20-9).  Направените справки при други органи и проверка на място са целели установяване действителния адрес, на който се намира притежавания от жалбоподателя в съсобственост недвижим имот в с.Писанец, тъй като с.Писанец няма изработена и одобрена кадастрална карта/ писмо на л.64 от адм.д.440/2019г. на АдмС-Русе/. На база заповед № 337/25.07.2019г. на кмета на Община Ветово е открита локализационна единица на ул. *** 19 / л.68 от адм.д.440/19г./, на който адрес е адресно регистриран жалбоподателя по постоянен и настоящ адрес, считано от 18.06.2019г. 

С последваща заповед №268 от 25.06.2019 г. кметът на Община Ветово издава  заповед, с която заличава адресната регистрация на жалбоподателя по постоянен и настоящ адрес ***. В мотивите си адм.съд Русе по адм.д. 440/2019г. е посочил, че жалбоподателят не живее и не е живял на  ул. „**“№19, тъй като неговия недвижим имот се намира в друг квартал по плана на населеното място – кв.25, за разлика от имота на цитираната улица – кв.29а., като той на 18.06.2019г. е адресно регистриран на адрес- локализационна единица, съответстваща на местонахождението на имота му, в който живее. Съдът в мотивите си е приел, че при отмяна на заповед № 268/ 25.06.2019г. на кмета на Община-Ветово към момента на издаването й / последващ факта на адресната регистрация от 18.06.2019г./, жалбоподателят би имал едновременно две адресни регистрации в същото населено място.

Основният спорен въпрос между страните в случая е дали жалбоподателят има настоящ адрес и постоянен адрес на територията на населеното място с.Писанец общ.Ветово  в шестмесечния срок преди провеждане на изборите, тоест към дата 26.04.2019 г.

Условията, на които следва задължително да отговарят българските граждани - кандидати за кметове и общински съветници са уредени в чл. 397, ал. 1 от ИК, като едно от тях е да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място. Понятието "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 397 от ИК е легално дефинирано в  § 1, т. 5, б. "б" от ДР на ИК, а именно: български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България.

В този смисъл е и т. 1.1. от решение № 934-МИ/02.09.2019г г. на ЦИК и т.1 на Решение №966-МИ от 05.09.2019г. на ЦИК : да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответния изборен район - община или кметство, към 26 април 2019

Изисканата от настоящия съд справка от ГД“ ГРАО“ при МРРБ в електронен формат за историята на записванията за адресните регистрации на жалбоподателя сочи ,че същият е бил адресно регистриран по постоянен и настоящ адрес ***.2007г до 01.07.2019г. и от 18.06.2019г. на адрес с.Писанец, ул.*** 19

Съдът намира, че представеният списък с история на записванията изхожда от издателя му, от който е изискан по електронна поща- ГД „ГРАО“ при МРРБ. Извършването на проверка за наличие на предпоставките по чл. 397, ал. 1 ИК е възложено с горецитираното решение на ЦИК на компетентният за това държавен орган. Регистърът на населението и базата данни в него са предмет на специална законодателна уредба със Закона за гражданската регистрация. В чл. 22 от него е изрично постановено, че регистърът на населението се поддържа в електронен вид и формира Национална база данни "Население". Отделно от него се поддържа и локална база данни "Население", като част от регистъра на населението и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или настоящ адрес в общината. Разпоредбата на чл. 23 от същия закон изисква за всяко физическо лице, подлежащо на вписване в регистъра на населението, да се създава електронен личен регистрационен картон. При така съществуващата законодателна уредба именно на ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРР е възложена функцията да поддържа регистъра. Извършената проверка от длъжностните лица на дирекцията е обективирана в електронен вид. Поради това то има качеството на официален удостоверителен документ, годен да удостовери отразените в него данни. В този смисъл е  Решение № 10382 от 8.10.2015 г. на ВАС по адм. д. № 11453/2015 г., IV о.

Нещо повече отразената в предоставения списък- история на адресните регистрации по отношение на жалбоподателя, се потвърждава и от извършената от Община- Русе справка в историята на адресите в НБД „Население“ / писмо вх № 3535/03.10.2019г./, която потвърждава справката ,предоставена от ГД „ГРАО“.

А в него е отразена по отношение на жалбоподателя историята на регистрирани постоянен и  настоящ адрес на територията на страната и то в едно и също населено място- на територията на с.Писанец,общ.Ветово.

Следователно в текста на визираната справка от ГД "ГРАО" няма както данни за липса на постоянен и настоящ адрес ***, както и няма данни изискването за уседналост да е прекъсвано или, че към 26.04.2019г. жалбоподателят да не е бил адресно регистриран на територията на община Ветово в с.Писанец.

За пълнота на изложението следва да се отрази, че постъпилата справка от ГД "ГРАО" относно жалбоподателят е относима към постановеното решение на ОИК-Ветово, потвърдено с решението на ЦИК, доколкото именно на ГД“ГРАО“, с решение Решение №966-МИ от 05.09.2019г. на ЦИК, е възложено извършването на проверка на изискването на  § 1, т. 5 от ДР на ИК, докато общинските служби ГРАО не разполага с история на адресните регистрации и издаденото от общинската служба ГРАО-Ветово удостоверение отчита единствено промените настъпили по силата на параграф 1 т.3 ДР на ЗГР

Правилното решаване на спора налага да бъдат изследвани правните последици на заповед № 254/14.06.2019 г. и заповед № 264/ 24.06.2019 г., и двете на кмета на Община Ветово. С първата от тях, издадена на основание чл.89, ал.5 и ал.6 от ЗГР, чл.121, ал.4 и чл.126 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, е наредено заличаването от националния класификатор на настоящите и постоянните адреси и на следния адрес, на който жалбоподателят е бил адресно регистриран от м.08.2007г., а именно с.Писанец, общ.Ветово, обл.Ветово, ул.“**“ № 19. С т.1 от втората заповед, на основание чл.88б, ал.3 от ЗГР и чл.140а, ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г., е разпоредено заличаването на адресната регистрация на жалбоподателя по постоянен и настоящ адрес:***.

Разпоредбата на чл.89, ал.5 от ЗГР предвижда, че кметът на общината определя адресите на територията на общината, на които може да се извършва адресна регистрация. Определените по този ред адреси се включват в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси (НКНПА) съгласно чл.121, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. Следователно, за да може да бъде извършена адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес, принципно е необходимо този адрес да е включен в НКНПА (арг. и от чл.139, ал.3 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г.). Законът обаче допуска и изключения като разпоредбата на чл.121, ал.3 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. предвижда, че когато вписаният в електронния личен регистрационен картон постоянен и/или настоящ адрес не се съдържа в НКНПА, след данните за адреса се отразява индикация "извън НКНПА", с изключение на случаите, когато настоящият адрес е чужбина, какъвто настоящият случай не е. От посоченото се налага категоричният извод, че заличаването на един адрес от НКНПА не води до автоматично заличаване и на извършената на този адрес адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на конкретно лице. Този извод се потвърждава и от нормата на чл.121, ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г., която предвижда, че при заличаването на адрес от НКНПА лицата, чиято адресна регистрация е на такъв адрес, се уведомяват, че в едномесечен срок следва да заявят нов адрес, който е включен в НКНПА.

Нещо повече в разпоредбите на чл.126 вр.чл.125 ал.2 т.3 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. е предвидена процедура за извършване на корекция на адрес, като се  актуализират и данните за адресите в регистъра на населението.

По изложените съображения съдът намира, че издадената заповед № 254/14.06.2019 г. сама по себе си не води до заличаване на адресната регистрация на жалбоподателя. Тук следва да се допълни също, че тя не е съобщавана на последния по надлежния ред,/ публикуването й на интернет страницата на Община Ветово от 20.06.2019г. не е надлежно съобщаване/, а закона, противно на посоченото в нея, не допуска предварителното й изпълнение (за нея законът не предвижда такава възможност, за разлика от заповедите за заличаване на адресна регистрация – арг. от чл.89, ал.14, изр.второ от ЗГР).

При изясняване съдържанието на разпоредените със заповед № 268/ 25.06.2019 г. на кмета на Община Ветово правни последици следва да се изхожда и от съображенията в окончателно решение № 3/09.09.2019 г., постановено по адм.д. № 440 по описа за 2019 г. на Административен съд – Русе, с което жалбата на жалбоподателя и в настоящото производство е отхвърлена. В него както бе вече  посочено, е прието, че жалбоподателят не живее и не е живял на постоянен адрес ***, тъй като неговият недвижим имот се намира в друг квартал по плана на същото населено място – кв.25, за разлика от имота на цитираната улица – кв.29а. Следователно касае се до разминаване не в населеното място, а в улицата, на която е адресно регистриран жалбоподателят. Посочването на улицата обаче съставлява единствено факултативен, незадължителен елемент на адреса и това е изрично предвидено в чл.89, ал.2 и ал.3 от ЗГР. Според тези разпоредби адресът се състои задължително от името на областта, общината и населеното място като е предвидена само възможност, в зависимост от мястото, което описва, адресът да включва и наименование на локализационна единица (площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал и други), номер, вход, етаж, апартамент. Това разграничение е проведено още по-категорично в Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г., чиито текстове – чл.121 и чл.125 от същата, изрично разграничават националния класификатор на настоящите и постоянни адреси, които са свързани с конкретно населено място, от класификатора на локализационните единици в населените места. Следователно неточното посочване на локализационната единица от конкретно лице – заявител, при безспорно установено по делото точно посочване на конкретното населено място, община и област (с.Писанец, общ.Ветово, обл.Русе) би представлявало основание за заличаване на адреса единствено в частта му по чл.89, ал.3 от ЗГР, т.е. единствено относно неговата незадължителна част. Това е така, защото и без тази част, ако е установено, че съответното лице фактически живее в същото населено място, адресът му там би се запазил, защото би продължил да отговаря на задължителните изисквания по чл.89, ал.2 от ЗГР. По изложените съображения съдът приема, че правните последици на заповед № 268/ 25.06.2019 г. на кмета на Община Ветово се ограничават до заличаване на факултативната, незадължителна част от адреса на жалбоподателя, която включва неправилно посочената локализационна единица: ул.“**“ вместо правилното ул.“***“. Заличаването на адреса само в незадължителната му част, доколкото не засяга населеното място, за което е установено, че жалбоподателят живее и има адресна регистрация още от 2007 г., не води до автоматичното възстановяване на предходния адрес на същия съгласно § 1, т.3 от ДР на ЗГР.   По тези съображения по делото безспорно се установява, че жалбоподателят има трайна и непрекъсната връзка с населеното място и отговаря на изискванията за уседналост по § 1, т.5 от ДР на ИК, като публично известно е, че е общински съветник в Общински съвет – Ветово вече трети мандат.

Въз основа на така установената фактическа обстановка Административен съд –Русе в настоящия състав счита, че при постановяване на оспорваното решение ОИК Ветово е допуснала нарушения на материалния закон.

Условията, на които трябва задължително да отговарят българските граждани - кандидати за кметове и общински съветници са уредени в чл. 397, ал. 1 ИК. Едно от изискванията е да са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Понятието "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 397 е легално дефинирано в  § 1, т. 5, б. "а" ДР ИК. Това е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство към дата 6 месеца преди датата на провеждане на изборите. Изискването за "постоянен и настоящ" е императивно и кумулативно.

Съгласно чл. 46, ал. 1 ЗНА, разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България. Предвиденото в закона изискване лицето да е живяло в съответното населено място към датата на изборния ден, налага изискването лицето да живее в съответното населено място, за да може кандидатът да познава неговите проблеми/ в този смисъл е и трайната съдебна практика на касационната инстанция Решение № 10270 от 6.10.2015 г. на ВАС по адм. д. № 11400/2015 г., IV о.,  Решение № 10382 от 8.10.2015 г. на ВАС по адм. д. № 11453/2015 г., IV о., Решение № 10902 от 20.10.2015 г. на ВАС по адм. д. № 11949/2015 г., IV о./

Съдът като прецени справката в електронен вариант изискана от ГД ГРАО, и справката от Община Русе намира, че изискването за уседналост е налице, още повече, че в издадените заповеди на кмета на Община Ветово се съдържа твърдение / признание/ относно факта, че жалбоподателят е живял в населеното място с.Писанец към м.април 2019 г., където притежава и имот,и където е бил адресно регистриран по настоящ и постоянен адрес, като заповедите касаят единствено локализационната единица –улица  ,т.е. той не е променял населеното място, в което е бил адресно регистриран по кумулативно изискуемите „постоянен и настоящ адрес“.

В конкретния случай се установява, че по повод подаденото от Коалиция „ние гражданите“ заявление  заведено под  вх. №75/24.09.2019г. за регистрация като кандидати за общински съветници от листата на коалиция „Ние, гражданите“ за местните избори на 27.10.2019 г., сред които под № 2 е посочено името на жалбоподателя са спазени императивните изисквания на чл.397 Изборния кодекс по отношение на кандидата за общински съветник д.Д.Д. , а оспореното решение на ОИК-Ветово се явава незаконосъобразно

Тъй като съгласно чл.87 т.14 ИК ОИК  следва да извърши регистрацията и да обяви кандидатските листи на партиите и коалиците за избиране на общински съветници и кметове , преписката следва да се върне на ОИК-Ветово със задължителни указания незабавно да извърши регистрация на кандидата за общински съветник от листата на коалиция „Ние, гражданите“ за местните избори на 27.10.2019 г.-Д.Д.Д.

При този изход на делото и на основание 143 ал.1 АПК направените от жалбоподателят разноски в размер на 300лв ,платени в брой за адвокатско представителство следва да бъдат възложени в тежест на ЦИК- седалище София като ЮЛ ,притежаващо самостоятелна правосубектност съгласно чл.46 ал.2 ИК. 

На основание чл.19 ал.1 ИК жалбите по Кодекса са освободени от държавни такси, поради което внесената недължимо  държавна такса от 10лв следва да се възстанови на жалбоподателя при поискване

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс вр.чл.173 ал.2 вр.чл.174 АПКр, съдът

 

                       РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Д. ЕГН********** ***  решение № 44-МИ от 24.09.2019г на ОИК-Ветово, потвърдено с решение № 1252-МИ от 30.09.2019г. на ЦИК, в частта, с която е отказано да бъде регистриран кандидатът Д.Д.Д. ***, предложен от Коалиция“ Ние Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

ВРЪЩА преписката на ОИК-Ветово за незабавно регистриране и обявяване на кандидата за общински съветник в Община – Ветово - Д.Д.Д., предложен под  № 2 по предложение с вх.№ 75/24.09.2019г. от Коалиция“ Ние Гражданите“  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

 

ОСЪЖДА ЦИК, със седалище гр.София, да заплати на Д.Д.Д. ЕГН********** *** сумата от 300лв- разноски за адвокатско възнаграждение.

      Решението е окончателно.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                     ЧЛЕНОВЕ: