РЕШЕНИЕ

 

гр. Русе, 15.10.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Русе, V състав в публично заседание на четиринадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 СЪДИЯ: ВИЛИАНА ВЪРБАНОВА

 

при секретаря  ДИАНА МИХАЙЛОВА и с участие на прокурор Пламен Петков, като разгледа докладваното от съдията  адм. дело 205  по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.179 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във вр.

Делото е образувано по жалба от ПМГ „Баба Тонка“ гр.Русе срещу точка 1 от Заповед № РД–08–176/30.03.2018г. на Началник на Регионално управление на образованието Русе, с която е утвърден държавния план – прием в VIII клас по профили и професии в профилирани и професионални гимназии, в средните и обединени училища за учебната 2018/2019г. на област Русе.

Наведени са доводи за неправилност и незаконосъобразност на процесната заповед, обуславящи претенцията за отмяната й. Иска се присъждане на разноски.

Ответната в производството страна – Началник на Регионално управление на образованието /РУО/ Русе поддържа становище за недопустимост, алтернативно – за неоснователност на оспорването. Счита, че заповедта e законосъобразен акт. Претендира присъждане на разноски.

Вспъпилият в производството прокурор от Русенска окръжна прокуратура счита жалбата за неоснователна.

Заинтересовите страни ПГ по облекло „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА“ – Русе, ПГ по селско стопанство „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ Русе, ПГ по промишлени технологии „АТАНАС ЦОНЕВ БУРОВ“ Русе, ПГ по транспорт – Русе, СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – Русе, ПГ по механотехника „ЮРИЙ ГАГАРИН“ – Русе, ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура „ЙОСИФ ВОНДРАК“ Русе, ПГ по строителство, архитектура и геодезия „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ – Русе, ПАГ „ГЕО МИЛЕВ“ Русе, СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – Глоджево, СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – Русе, СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С ПП – Ветово, СУ „СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ“ – Сливо поле, СУПНЕ „ФРИДРИХ ШИЛЕР“ – Русе, СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – Русе, ПГЕЕ „АПОСТОЛ АРНАУДОВ“ – Русе, ПГ по речно корабостроене и корабоплаване– РУСЕ,  СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – Две могили, ПГ по туризъм „ИВАН П. ПАВЛОВ“ – РУСЕ не вземат становище в съдебно заседание; считат оспорения акт за благоприятен за тях.

След като прецени събраните по делото доказателства, становищата на страните и след служебна проверка за законосъобразност на атакувания административен акт на основание чл.184 вр. чл.168 АПК, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

1. С писмо изх.№РД – 34 – 7/03.01.2018г. Началник на Регионално управление на образованието Русе уведомил директорите на държавните и общински средни училища, профилирани гимназии, професионални гимназии в Област Русе, че следва до 15.01.2018г. да представят предложенията си за план – приема в VIII клас, като дал указания относно спазване на законовите изисквания при изготвянето им /стр.1 – 4 от преписката, том 1/. До 15.01.2018г. включително са постъпили предложения от директорите на 26 училища. В пет от предложенията на професионалните гимназии се иска обучение по нови професии и специалности през учебната 2018/2019г. Във връзка с това, със Заповед №РД – 10 – 5/19.01.2018г., началникът на РУО е определил комисия, която да извърши проверка и изготви експертно становище относно предложенията за нови професии и специалности. Заключението на комисията е, че са осигурени условия за разкриване и осъществяване на обучение по новите професии /стр.108 - 118 от преписката, том 1/.

2. Със Заповед №РД – 10 – 3/15.01.2018г., началникът на РУО е определил комисия, която в срок до 26.01.2018г. да обобщи постъпилите в РУО предложения на директорите на профилирани, професионални гимназии и средните училища за броя паралелки, броя ученици, профилите и специалностите от професии по форми на обучение. Видно от изготвения доклад, предложените паралелки, респективно брой ученици, е по-голям от завършващите VII клас през учебната 2017/2018г. ученици; докладът завършва с предложение на комисията „заявките на училищата да бъдат оптимизирани“ /. На 26.01.2018г. е организирана работна среща с директорите на училищата; на същия ден е изпратено писмо до някои от тях, с указания до 29.01.2018г. да изпратят предложения за „оптимизиране“ на заявените в предложенията паралелки по профили, професии и специалности.

3. Началникът на РУО изготвил предложение за държавен план-прием в VIII клас на областно ниво; посочените в него брой паралелки за някои от училищата, вкл. и жалбоподателя, били по-малко от заявените с направеното от директора предложение. Така изготвеното  предложение за държавен план-прием било изпратено за съгласуване и съгласувано с шестте общини в област Русе /стр.65 – 107 от преписката, том 2/, в които се осъществява прием след VIII клас, както следва:

- изпратено за съгласуване с Община Сливо поле на 30.01.2018г. и съгласувано на 31.01.2018г.;

- изпратено за съгласуване с Община Русе на 30.01.2018г. и съгласувано на 31.01.2018г. На 07.02.2018г. е изпратено ново предложение, в което е променен вида и броя на професионалните паралелки – във втория вариант вариант са предвидени 32 паралелки с 5-годишен срок на обучение, а в първия вариант– 31 паралелки с 5г. обучение и 3 паралелки с 3-годишен срок на обучение. Промяната касае ПГ по облекло „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА“  и ПГ по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров“, като за първото училище първоначално са предвидени четири паралелки по 26 ученици, с петгодишно обучение и една паралелка с 12 ученици – тригодишно обучение, а във второто училище – две паралелки по 26 ученици с петгодишно обучение и две паралелки с общи 24 ученици, тригодишно обучение; във второто предложение трите паралелки с тригодишен курс на обучение отпадат. Видно от придружителното писмо на второто предложение, промяната е продиктувана от законова забрана за разкриване на паралелки за деца със специални образователни потребности /каквито са премахнатите паралелки/ в институции, различни от Центрове за специална образователна подкрепа. Второто предложение за държавен план-прием е съгласувано на 12.02.2018г.;

- изпратено за съгласуване с Община Две могили на 30.01.2018г. и съгласувано на 01.02.2018г.;

- изпратено за съгласуване с Община Ветово на 30.01.2018г. и съгласувано, но по делото липсват данни за датата на съгласуването;

- изпратено за съгласуване с Община Бяла на 30.01.2018г. и съгласувано на същия ден;

- изпратено за съгласуване с Община Борово на 30.01.2018г. и съгласувано на 31.01.2018г.

4. На 13.02.2018г. началникът на РУО изпратил за съгласуване с Комисията по заетостта към Областния съвет за регионално развитие обобщено предложение на държавния план-прием за учебната 2018/2019г. на Област Русе, ведно с приложения 1 и 2 и обосновка на предложенията /стр.47 – 64 от преписката, том 2/. На 21.02.2018г. е проведено заседание и с протокол №1/21.02.2018г. Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за регионално развитие е съгласувала предложението – стр.44-45 от преписката, том 2. Съгласуваното предложение е изпратено на началника на РУО на 26.02.2018г. и на 28.02.2018г. последният го е изпратил на Министър на образованието и науката /стр.23 -42 от преписката, том 2/.

5. На 30.03.2018г. Началник на РУО издал оспорената в настоящето производство заповед № РД–08–176/30.03.2018г. на Началник на Регионално управление на образованието Русе, с която е утвърден 1.държавния план – прием в VIII клас по профили и професии в профилирани и професионални гимназии, в средните и обединени училища за учебната 2018/2019г. на област Русе и 2.държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2018/2019г. на област Русе.

На 04.04.2018г. ПМГ „Баба Тонка“ е подала жалба срещу заповедта, само в частта й по т.1. Като пороци на административния акт се сочат нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправни разпоредби, несъответствие с целта на закона; впоследствие се навеждат доводи за липса на компетентност на издателя на акта и неспазване на установената форма. 

По допустимостта на жалбата.

Жалбата е подадена в срока по чл.179 от АПК. Съдът намира, че жалбоподателят е активно легитимиран да оспорва по следните съображения:

Съгласно чл.25, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, училищата са институции в системата на училищното образование, те са юридически лица и прилагат система на делегиран бюджет, даваща право на директорите им, като второстепенни разпоредители на бюджет, да се разпореждат със средствата на училището, да определят числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на паралелките, както и броя на учениците в тях съобразно утвърдения бюджет /чл.25, ал.1, чл.289, ал.1 от ЗПУО/. Съгласно чл.282, ал.1 от ЗПУО, средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа на броя на децата и учениците; броя на групите и паралелките;вида и броя на образователните институции; стандарт за дете и ученик;стандарт за група и паралелка; стандарт за образователна институция. Следователно, средствата, с които едно училище разполага, са пряко зависими от броя на паралелките и учениците в това училище и всяко намаляване на последните ще има за последица и намаляване на училищния бюджет. Съгласно чл.142, ал.2, т.1 от ЗПУО, държавният план-прием /одобряването на който е предмет на оспорената заповед/ определя броя на местата, на които се приемат учениците във профилираните гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии – в VІІІ клас. С оспорената заповед е определен по-малък брой паралелки за ПМГ„Баба Тонка“ – не само в сравнение с заявените с предложението на директора, но и в сравнение с предходните години, което сочи на директно засягане на законните /в случая – финансовите/ интереси на оспорващия.

От друга страна, съгласно чл.179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган. Очевидна е волята на законодателя да предостави право на жалба на лицата, участвали в производството пред административния орган, тъй като при обратното тълкуване не е логично да се връчват на тези лица на съобщения, от които да тече срок за оспорване. Доколкото производството по изготвяне и утвърждаване на държавния план-прием започва с мотивирани предложения на директорите на училищата относно броя на паралелките, броя на местата и профилите и специалностите от професии и предвид това дава рамките на бъдещия прием, съдът намира, че всяко от училищата, чиито прием се регламентира от заповедта на началника на РУО има характер на участник по см. на чл.179 АПК, респективно е легитимирано активно да подаде жалба срещу акта, с който производството приключва.

Предвид изложеното, съдът приема, че жалбата е допустима и подлежи на разглеждане.

При извършване на съдебната проверка на основанията по чл.168, ал.1 във вр. с чл.184 от АПК, съдът намира следното:

По отношение на компетентността на органа.

Оспореният акт е издаден от Р. Б.Г., която, видно от Заповед № РД 10-2059/05.10.2017г. на Министър на образованието и науката /стр.117 от делото/, е назначена на длъжност „началник на РУО“ на основание чл.16, ал.1 от ЗДСл  до назначаване на служител на незаетата длъжност, но не за повече от шест месеца. Със Заповед № РД 10-838/02.04.2018г. на Министър на образованието и науката /стр.118 от делото/, след проведен конкурс, Г. е преназначена за неопределено време. Така в периода от 05.10.2017г. до настоящия момент Г. е заемала длъжност „началник на РУО“ и именно в това си качество е издала заповед № РД–08–176/30.03.2018г. Съгласно чл.143, ал.2, т.1 от ЗПУО,  държавният план-прием за училищата по чл. 142, ал. 3, т. 1 и 5 от закона се утвърждава за всяка учебна година със заповед на началника на регионалното управление на образованието. Следователно, оспореният акт е издаден от компетентен орган.

По отношение на формата на акта.

Оспорената заповед № РД-08-176/30.03.2018г. е издадена в  предписаната от закона писмена форма. Като правни основания за издаване на акта са посочени чл.143, ал.2, т.1 от ЗПУО и чл.52, ал.2, т.2 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование /Наредба №10/, които предоставят правомощие на началника на регионалното управление на образованието да утвърждава със заповед държавния план-прием. Заповедта съдържа и мотиви, като освен тях, като фактическо основание, следва да се счита и приложената към обобщеното предложение обосновка, в която се съдържа анализ на материалните предпоставки за издаване на акта. Предвид изложеното, съдът намира, че оспорената заповед не страда от недостатък във формата.

По спазване на административнопроизводствените правила.

Процедурата по изготвяне и утвърждаване на държавния план-прием е разписана по етапи и срокове в чл.52 от Наредба №10. Тя включва няколко основни стъпки: 1. събиране на мотивираните предложения на директорите на училища, осъществяващи прием в VIII клас; 2. съгласуване на тези предложение със съответната финансираща училището община; 3. анализ на спецификата на областта от началника на РУО; 4. изготвяне на обобщено предложение от началника на РУО въз основа на съгласуваните предложения и анализа; 5. съгласуване на обобщеното предложение с комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие; 6. представяне на обобщеното предложение на министъра на образованието и науката; 7. утвърждаване на държавния план-прием за общинските профилирани и професионални гимназии със заповед на началника на РУО.

В конкретния казус процедурата е спазена, с две изключения.

На първо място, ответникът не е изпратил за съгласуване на Община Русе предложенията на директорите във вида, в който са подадени /с предложените от директорите брой паралелки и ученици/, а в преработен от него вид, като е намалил броя на паралелките в някои училища, какъвто е случая с жалбоподателя. Така за съгласуване фактически е изпратено обобщеното предложение, доколкото между него и това, което е изпратено като предложения на директорите, разлика няма. Нарушението е сериозно, но съдът намира, че не е от категорията на особено съществените, тъй като и при недопускането му крайният резултат от административното производство би бил същия. Това е така, тъй като в тази процедура административният орган действа в условията на оперативна самостоятелност, негово е правомощието да прецени, при съобразяване с особеностите на областта /демографски фактори, развитие на определени отрасли от промишлеността и др./ колко и какви паралелки следва да се утвърдят. Следователно, дори и Община Русе да бе съгласувала предложението на директора на ПМГ "Баба Тонка" така, както е подадено, това не би било пречка впоследствие началникът на РУО да намали в обобщеното предложение една паралелка от предложените пет, след като това отговаря на неговата визия за реализиране на средното образование в областта.

На второ място, допуснато е минимално нарушение на сроковете при съгласуването с Община Русе и Община Две могили. Съдът намира нарушението за несъществено. От една страна, касае се за срок, който е инструктивен. От друга страна, от данните по делото се установява, че предложението за съгласуване с Община Русе е внесено от началника на РУО в срок, а впоследствие е внесено за съгласуване същото предложение, от което са отпаднали паралелките за деца със специални образователни потребности.

С оглед на изложеното и като има предвид сравнително усложнената процедура по издаване на процесната заповед, съдът намира, че тя е проведена без да са нарушени съществено административнопроизводствените правила.

По приложението на материалноправните разпоредби.

Съгласно чл.14, ал.3, т.1 от ЗПУО, държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат учениците във профилираните гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии – в VІІІ клас, а съгласно чл.48, ал.1 от Наредба №10 -  държавният план-прием определя за неспециализираните училища по чл. 38, ал. 1, т. 3, 4 и 5 ЗПУО броя на местата, на които се приемат ученици в VІІІ клас във 1. паралелките за професионална подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища и 2. паралелките за профилирана подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища. Следователно, материалната законосъобразност на акта зависи от 1.правилното определяне на броя на учениците, постъпващи в VIII клас на територията на съответната област; 2.правилно определяне на броя паралелки, в които следва да се обучават тези ученици; 3.правилно разпределяне на тези паралелки между профилирани и професионални гимназии и обединените училища. Предпоставките, на които следва да отговарят предложенията за прием в отделните училища, се съдържат в чл.50, ал.1, т.1 от Наредба №10. Съдът намира, че те са налице.

Не е спорно в настоящия казус, че броят на учениците, завършващи основно образование, е правилно определен по населени места и общини на територията на областта. Съобразени са общинските планове за развитие, както и  Областната стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020г. /в която като основен проблем в образованието на областно ниво е изведено разминаването между предлагана и търсена квалификация сред младежите, завършили средно образование - стр.77-80/; анализът им е намерил проявление в обосновката на обобщеното предложение, с което административният орган е извършил разпределение на броя ученици по професионални и профилирани паралелки. Общият брой ученици е разпределен в паралелки, чиято пълняемост е изцяло съобразена с приложение №7 към чл.53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 5.10.2017г. Предвид това, материалноправните норми са правилно приложени.

По съответствието на акта с целта на закона.

Държавният план-прием е инструмент, с който се реализира практически основната цел на ЗПУО – осигурява се правото на училищно образование, при спазване на прогласените в чл.3 от закона принципи, най-вече тези по т.4 и т.5 - равен достъп до качествено образование и равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане училищното образование. Съдът намира, че в конкретния казус тази цел е постигната. Въпреки превеса на професионалните пред профилираните паралелки на територията на Област Русе, постъпващите в осми клас ученици не са ограничени или възпрепятствани в избора си на училище, респективно – правото им на образование е обезпечено. Следователно, постигната е целта на закона.

По наведените от жалбоподателя доводи за неправилност на заповедта.

Жалбоподателят твърди, че при издаване на акта са допуснати следните нарушения: нарушени са административнопроизводствените правила – чл.52, т.3 от Наредба №10 /за съгласуване са изпратени не предложенията на директорите, а предложение на началника на РУО, съгласуването с Община Две могили е проведени извън срока/, не е спазена и процедурата по издаване общ административен акт – чл.66 и чл.71 от АПК; не е спазена формата на акта /липсват мотиви относно неутвърждаване на петата паралелка на ПМГ „Баба Тонка“/, противоречие с материалноправни разпоредби /възражението е бланкетно, не се сочи нарушение на конкретна норма/, несъответствие с целта на закона; липса на компетентност на издателя на акта. 

Досежно нарушението на чл.52, т.3 от Наредба №10, приложението на материалноправните разпоредби, съответствието с целта на закона и компетентността на административния орган съдът изложи по-горе мотиви и даде отговор на възраженията на жалбоподателя. Относно нарушенията на чл.66 и чл.71 от АПК и липсата на конкретни мотиви за неутвърждаване на предложената от жалбоподателя пета паралелка намира следното:

Оспореният акт има характер на общ административен акт. Производството по издаването му е започнало с уведомяване по реда на чл.66, ал.1, предложение последно от АПК -  чрез изпращане на писмо изх.№ РД-34-7/03.01.2018г. на началникът на РУО /стр.1-4 от преписката, том 1/, което има и задължителното съдържание на ал.2 от същия член, както и формата на участие на заинтересованите лица /чл.69, ал.1 АПК/ - писмени предложения. Въз основа на постъпилите предложения, съгласието на отделните общини за финансиране /инкорпорирано в т.нар. съгласуване/ и необходимостта от конкретни специалисти за областта /намираща проявление при съгласуването с Комисията по заетостта към Областния съвет за регионално развитие/, началникът на РУО издава крайния акт. Той има задължение да изложи фактически основания, довели до формиране на диспозитива на заповедта – каква е структурата на държавния план-прием за осми клас по профили и професии в осъществяващите обучение институции в областта, но не и да сочи съображения защо не е възприел изцяло направените от директорите предложения. Излагането на мотиви защо е утвърдена една паралелка по-малко от предложените от жалбоподателя е мислимо само в производство издаване на индивидуален административен акт, каквото в случая не е налице.

Следва да се посочи, че оплакванията на жалбоподателя касаят преимуществено целесъобразността на оспорената заповед. Съображенията за необходимостта от още една профилирана паралелка в институция, доказала високите си стандарти на обучение, наличието на интерес от страна на учениците, подсигурената материална база и преподавателски състав /обстоятелства, които не са спорни/ е следвало да се изложат в производството по искане за промяна в утвърдения държавен план-прием по чл.53 от Наредба №10 /отменен с ДВ.,бр.48/ в която да се предлага профилирано образование.  

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че жалбата на ПМГ „Баба Тонка“ гр.Русе е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. Предвид горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, СЪДЪТ

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на ПМГ „Баба Тонка“ гр.Русе срещу точка 1 от Заповед № РД–08–176/30.03.2018г. на Началник на Регионално управление на образованието Русе, с която е утвърден държавния план – прием в VIII клас по профили и професии в профилирани и професионални гимназии, в средните и обединени училища за учебната 2018/2019г. на област Русе.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщението за изготвянето му до страните. 

                                                                              

 СЪДИЯ: