Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Русе, 10.11.2016 год.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Административен съд - Русе,  в публичното заседание на четвърти септември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

Председател:   РОСИЦА БАСАРБОЛИЕВА

        Членове:   ИНА РАЙЧЕВА

                                                                                    ДИАН ВАСИЛЕВ

 

при секретаря ……………. ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА  …...……………..и в присъствието на прокурора .... ПЛАМЕН ПЕТКОВ …..............……    като  разгледа    докладваното  от  ………… съдията  Райчева  ............. адм. дело № 285 …….......……. по   описа   за  2016  година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл. 185 и сл. по глава X от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Постъпил е протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Русе против разпоредбата на чл.12 и в трите й алинеи от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Ветово, приета от Общински съвет-Ветово с решение №209 по протокол №17 от заседание на24.10.2008 г.  Изтъкват се съображения за незаконосъобразност на текстовете, тъй като не съответстват на разпоредби в нормативен акт от по-висока степен – ЗУТ, както и че с допълнителните условия в тези норми е допуснато противоречие с изискването на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Предлага на съда да постанови решение, с което да отмени разпоредбата на чл.12 от Наредбата  за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Ветово. Претендира заплащане на деловодни разноски в размер на 35 лв.   

         Ответната по спора страна – Общински съвет, гр.Ветово, обл.Русе оспорва протеста и счита, че не е налице противоречие с нормативен акт от по-висока степен , а непълнота в последния, която е отстранена от общинския съвет. Позовава се на необходимостта от контрол върху спазване предвижданията на градоустройствения план и за спазване на изискванията по специални закони, които са в компетенциите на ХЕИ, противопожарна безопасност, “В и К” и други институции.

Оспорването е съобщено по реда  на чл. 181, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 188 от АПК, но няма постъпили молби за присъединяване.

Съдът като обсъди данните по делото и доводите на страните, при преценка на събраните по делото доказателства и направената проверка за законосъобразност, съгласно чл. 168, ал.1, вр. с чл.196 от АПК следното:

Протестът е постъпил в изпълнение на признатите от закона правомощия за органите на прокуратурата, визирани в чл.16, ал.1, т.1 АПК, поради което производството е процесуално допустимо.

Разгледан по същество, протестът е основателен.

На 24.10.2008 г. е проведено заседание на Общински съвет-Ветово, на което присъстват 14 общински съветници, а отсъстващите трима са поименно посочени – т.е. общия брой съветници е 17,(чл.19, ал.1, т.3 ЗМСМА). В последствие се явява и 15-ти общински съветник И.Ю. В дневния ред на заседанието, по т.3 е предвидено разглеждането на проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Ветово – л.22 от делото, лице, обратна страна. Проектът е внесен в Общинския съвет с докладна записка на кмета на общината, вх.№379 на 15.10.2008 г.- л.29-31 от делото. С решение №209 тази наредба е приета с 15 гласа “за” – л.24 от делото. Последващи изменения в цитирания нормативен административен акт не са налице.

Наредбата е приета по силата на законовата делегация на чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). В оспорената й част – трите алинеи на чл.12,  се предвижда преместваеми обекти върху терени-частна собственост да се разполагат въз основа на подробна схема за поставяне, която се изготвя от главния архитект на общината по молба на собственика на терена, а изработването и съгласуването на схемите да се извършва по реда на предходни текстове на чл.8 и чл.9 в т.ч. задължително, но служебно съгласуване с органите на ХЕИ, Регионална служба по пожарна безопасност, “ВиК”, КАТ, електроразпределителното предприятие и Териториален кадастър.

По делото липсват доказателства, че е спазен реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове(ЗНА) в редакцията към 2008 г. за публикуване на проекта и не се правят доказателствени искания в тази насока  въпреки дадените от докладчика указания до ответната страна с разпореждане от 12.08.2016 год. Представеният от ответника препис на наредбата не съдържа подпис на Председател на ОбС Ветово и печат.

При така установеното от фактическа страна, от правна страна съдът приема следното:

Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Ветово, чието частично оспорване е предмет на настоящото дело, е издадена от компетентен орган – Общински съвет, при изрична законова делегация и съобразно разпоредбата на чл.76, ал. 3 АПК във вр. с чл.56, ал.2 ЗМДТ и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА.

Заседанието на съвета е проведено при изискуемия по чл.27, ал.2 ЗМСМА кворум тъй като от 17 общински съветници са присъствали 14, а за приемане на наредбата са гласували 15 общински съветници. По преписката липсват доводи и доказателства това решение да е било оспорено като незаконосъобразен акт от страна на Областен управител в съответствие с правомощията му по чл.32, ал.2 от Закона за администрацията.

Основен въпрос с правно значение по този случай е дали с приетите три алинеи на чл.12 от наредбата е допуснато несъответствие с нормативен акт от по-висока степен. Законодателят с разпоредбата на чл.56, ал.2 ЗУТ е предоставил на общинските съвети правомощие да установят реда за поставяне на преместваеми обекти –увеселителни и такива за търговски и обслужващи дейности. Изричното  допълнително условие за поставяне на преместваеми обекти въз основа на схема е предвидено в закона само по отношение на терени държавна и общинска собственост. Тълкуването на цитираната норма на чл.56, ал.2 ЗУТ не обосновава извод за наличието на празнина в уредбата по отношение поставянето на обекти върху терени частна собственост. С горецитираното условие, законодателят предвижда изискване за допълнителна адекватна защита на обектите на държавна и общинска собственост. Законовата делегация за издаване на разрешения за поставяне в частни поземлени имоти се простира само по отношение на реда за издаването им. Ето защо настоящият състав счита, че при приемане на оспорените текстове от административния акт, е допуснато противоречие с разпоредби от по-висок ранг, което сочи на незаконосъобразност.

Във връзка със становището на ответната страна, съдът счита, че за изпълнение на контролните функции и правомощията на редица органи на местно ниво – главен архитект, здравна инспекция, полицейски органи по контрола за движението по пътищата и по пожарната и аварийна безопасност, а и на доставчиците на комунални услуги – електроенергия, вода и др., действително следва да бъдат предвидени норми за съгласуване преди издаване на разрешението. Такива разпоредби следва да бъдат предвидени като част от реда за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти в части имоти и именно с тях следва да се отстрани непълнотата в закона по отношение издаването на разрешение за поставяне. При изготвянето на изискванията за този ред могат да бъдат съобразени част от съществуващите разпоредби относно издаване на разрешение за строеж, с който документ разрешението за поставяне има редица сходни белези.

За пълнота на изложението съдът счита, че в настоящия случай, поради изрично записаното, че съгласуването с органи и доставчици се извършва служебно – чл.9, ал.2 от Наредбата за и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Ветово, не е налице увеличение на разходите на лицата, извършващи стопанска дейност за спазване на минималните изисквания към нея (чл.3, ал.1, т.1 ЗОАРАКСД).

По гореизложените съображения съдът намира, че са налице основания за успешно оспорване на обжалваната част от нормативен административен акт, визирани в чл.146, т.4 АПК и текстът на чл.12, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Ветово следва да бъде отменен. С оглед изхода на спора и на основание чл.143, ал.1 АПК на Прокуратурата се следват направените деловодни разноски в размер на 35лева за публикация на обявление в Държавен вестник.

Мотивиран така и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, съдът

 

                                Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  текстовете на чл.12, ал.1 ,ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Ветово, приета  с Решение № 209 по Протокол №17/24.10.2008 год. на Общински съвет – Ветово.

ОСЪЖДА Общински съвет Ветово да заплати на Окръжна прокуратура-Русе деловодни разноски в размер на 35 (тридесет и пет) лева.

Решението може да се обжалва  с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Решението, след влизането му в сила, да се обяви по реда, по който е обявена Наредба за и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Ветово.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ: