Р Е Ш Е Н И Е

гр. Русе, 01 юни 2016 год.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Русенският административен съд,  в публичното заседание на 25 май 2016 год. в състав:

Съдия: Диан Василев

 

при секретаря Наталия Георгиева и с участието на прокурора Радослав Градев като разгледа докладваното от съдията адм. дело 137 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във вр. с чл. 459 от Изборния кодекс (ИК).

         Образувано е по жалба на М. ***, в качеството му на кандидат за кмет на Община Ветово срещу Решение № 149 от 02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) Ветово, с което са обявени резултатите от избора за кмет на общината, произведен на 01.11.2015г. и е обявен за избран на втори тур опонентът му Г.А.Г..

В проведеното съдебно производство по първоначалното оспорване на решението на ОИК Ветово, АС Русе по адм. дело №512/2015г. е отхвърлил жалбата като неоснователна и недоказана.

С решение №4760/21.04.2016г. Върховен административен съд е върнал делото за ново разглеждане, като е дал задължителни указания, касаещи изправяне на допуснатите при първоначалното разглеждане на спора съществени процесуални нарушения. Те се отнасят основно в неоткриването на производство по оспорване истинността на протоколите от 10 СИК(секционни избирателни комисии), каквото е поискано от жалбоподателя и проверка на съответствието на обявените за действителни и недействителни гласове.

В жалбата и в писмената защита по делото жалбоподателят и неговите адвокати твърдят, че решението е постановено въз основа на множество нарушения и неправилно преброяване на гласовете, като част от действителните такива са били обявени за недействителни и обратно.

И в настоящото съдебно производство поддържат искането си за откриване на производство по оспорване истинността на протоколите от 10 СИК, за които имат съмнения, включително и от подадените жалби, за наличието на изборни нарушения, че не отразяват правилно преброени и отчетени гласове в полза на М.Х.М..

Иска се отмяна на оспореното решение и връщането му, ведно с книжата на общинска избирателна комисия Ветово за обявяване на действителните резултати тъй като считат, че е налице резултат, различен от отразения в протокола на общинската избирателна комисия – поради допусната техническа грешка или грешка в пресмятането.

Ответната страна – ОИК Ветово, представлявана от председателя, зам. председателя и секретаря, не поддържат становището си за неоснователност на жалбата, а по същество предоставят преценката на съда.

Заинтересованата страна Г.А.Г. чрез процесуалните си представители счита жалбата за допустима, но неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура Русе изразява становище за основателност на жалбата, предвид направеният оглед на бюлетините в 10-те СИК и предлага връщане на решението и книжата на общинска избирателна комисия Ветово за обявяване на действителните резултати.

Съдът, като съобрази оплакванията на жалбоподателя, становищата на страните, събраните по делото доказателства и след проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл. 146 АПК и съгласно правомощията си по чл. 168 от АПК, приема за установено следното:

         Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежно легитимирана страна по смисъла на чл. 459, ал. 1 от ИК. Жалбоподателят е регистриран за участие в изборите за кмет на Община Ветово, предложен от политическа партия (ПП) ”Движение за права и свободи” (ДПС) с решение №50/22.09.15г. на ОИК – Ветово. С решение №118/26.10.2015 г. ОИК насрочва втори тур на избор за кмет на общината между жалбоподателя и заинтересованото лице.

С жалбата се оспорва подлежащ на обжалване акт на изборна администрация съгласно разпоредбата на чл.459, ал.1 от ИК и същата е подадена в законоустановения 7-дневен срок, тъй като оспореното решение е прието и публикувано на 02.11.2015 г., а жалбата е подадена до съда чрез ОИК Ветово на 04.11.2015 г.

         По основателността на жалбата:

         След като прецени събраните по делото писмени доказателства, обясненията на страните, и след проведеното производство по реда на чл.193 и чл.194 от ГПК за оспорване на истинността на протоколите от 10 СИК, изрично изброени и посочени при обсъждането по-долу, съдът приема от фактическа страна следното:

         На 01.11.2015 г. е произведен втори тур на избор за кмет на Община Ветово на основание разпоредбата на чл.452, ал.4 ИК между жалбоподателя и заинтересованото лице, регистриран като кандидат за кмет на общината с решение № 45/22.09.2015 г. на ОИК, предложен от Местна коалиция „Бъдеще за всички”, регистрирана с решение №15/12.09.2015 г. (видни в интернет страница oik1805.cik.bg)  във всички 21 секции на територията на общината.

         От представените по делото заверени препис на протоколи на 10 СИК, изрично посочени в жалбата и след проверка на сканирани протоколи в интернет страница на ЦИК за останалите 11 секции, се установява, че 20 от протоколите за избора, Приложение №82-МИ-х-К са подписани от всички членове на секционни комисии без особени мнения.

Отбелязване на особено мнение е налице само след подписа на секретар на СИК №180500001 – Ветово Айля Хебибова (л.80 от адм. дело 512/2015г.)  Текстът на констативния протокол, написан от Хебибова, изразява особеното й мнение - „тъй като има недействителни бюлетини”. Член на СИК №180500014 –с. Писанец, Раами Мохаремов в 22,05 ч. на 01.11.2015 г. (л.3 от преписката, намираща се в адм. дело 512/2015г.), депозира жалба в ОИК-Ветово, в която оспорва определянето на недействителни бюлетини за действителни и действителни бюлетини за недействителни и прави искане за повторно преброяване на бюлетини. Протоколът за резултатите от избора в тази секция е подписан в 19,55 ч. без отразено особено мнение, а приемо-предавателната разписка №1805001009, л.136 от адм. дело 512/2015г., при компютърната обработка на данните от „Информационно обслужване” АД, е издадена в 20,34ч.

          По силата на решение №148/02.11.2015 г. (oik1805.cik.bg) е направено повторно преброяване на гласовете, подадени с хартиени бюлетини само в една секция- №180500009 - гр. Глоджево, в присъствие на всички членове на секционната комисия и на ОИК, при което повторно преброяване са отразени действителни, недействителни гласове и разпределението на действителните по кандидатски листи, като именно тези данни са били предмет на компютърна обработка.

         След приемане на протоколите от СИК за преброените гласове от произведения втори тур на избора, въз основа на данните по тези протоколи след компютърната им обработка, на 02.11.2015 г., ответната страна, на осн. чл.449, ал.1, т.2 ИК, съставя протокол, приложение №84-МИ-х-К, л.70-75 от адм. дело 512/2015г., с който са отчетени резултатите от избора.

Видно от този протокол, разпределението на действителните гласове, възлизащи на 6 452 бр., е както следва: за Г.А.Г. – 3 233 гласа и за М.Х.М. – 3 219 гласа. Протоколът е подписан в 03,00 часа от всички членове на ОИК Ветово без отразено особено мнение.

         На основание чл.452 от ИК(неизписана в решението е алинея 6 на тази норма)  и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, ОИК Ветово е взела оспореното пред съда решение № 149 от 02.11.2015 г., с което е обявен за избран за кмет на Община Ветово заинтересованото лице Г. Г.. В решението са записани установените брой действителни гласове за този кандидат.

         За времето от 22,05 ч. до 22,13 часа в ОИК са подадени 9 бр. жалби - л.3-л.11 от преписката по адм. дело 512/2015г. Те са депозирани от член на СИК (цитираната №180500014)- вх.№9, седем застъпници, регистрирани по заявление на ПП ”ДПС”, присъствали при установяване на резултатите от избора в секции №180500004 (Неше Таракчиева)-жалба вх.№10; №180500013 (Айхан Алиев)- вх.№11; №180500005 (Нюргюл Казакова)- вх.№12; №180500002 (Севинч Аблекимова)- вх.№14; №180500001 (Гюлсевин Ахмед)-вх.№15; №180500016 (Шенгюл Еминова Хасанова)- вх.№16; №180500006 (Медиха Караахметоглу)- вх.№17. Жалбите от застъпниците са с идентично съдържание за това, че при броене на гласовете, действителни били обявени за недействителни и обратно, поради което възникнали основателни съмнения за обявените резултати. Всички правят искане за ново преброяване на бюлетини. Жалба е депозирана и от председателя на ОС на ДПС Ветово Б. Солак, вх.№13. Като се позовава на подписа с особено мнение в протокола за секция №180500001 – Ветово, счита, че следва да се извърши повторно преброяване на бюлетини. Жалбата е депозирана 1ч., 20 м. след като вече са били въведени данните за тази секция при компютърна обработка.

         По адм. дело 512/2015г. са представени приемо-предавателни разписки, издадени от „Информационно обслужване” АД при въвеждане на данните за компютърната  обработка на отчетените резултати от втори тур на избор за кмет на община (л.134-л.153 от делото).

При направената проверка на съдържанието на протоколите на СИК за резултата от избора, представени от ответника  на л. 76-л. 133 от адм. дело 512/2015г. и в интернет страница на ЦИК, съдът констатира ясно, безспорно и без поправки нанасяне на числа с думи и цифри от част ІІ-ра на този вид протокол за установените в избирателната кутия бюлетини с действителни и недействителни гласове и разпределението им между кандидатите.

         От съдържащата се в тези протоколи информация се вижда, че по време на отчитане на резултатите от избора за кмет на община на втори тур, в нито една от секциите не е бил налице спор/няма отразен такъв в протоколите/ и не е проведена нарочната процедура по чл.438, ал.3 ИК с издаване на решение и отразяването му на гърба на хартиени бюлетини с оспорен глас.

         Независимо от всичко това, както е посочил и в решението си ВАС, жалбоподателят е поискал откриване на производство по оспорване истинността на протоколите от 10 СИК и това задължава съдебния състав при сегашното разглеждане на делото да открие такова.

В първото за делото открито съдебно заседание на 13.05.2016г. бе открито производство по реда на чл.193 и чл.194 от ГПК за оспорване на истинността на протоколите от СИК под номера №1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16(за яснота и процесуална икономия вместо изписване на целия номер на секцията, тук в решението и по-надолу ще се ползваме от единичните цифри-крайната цифра на протокола), съставени при проведения втори тур на местните избори 2015г. за кмет на община Ветово.

Бе оставено без уважение искането на адвоката на оспорващата страна за откриване на същото производство касателно останалите СИК, тъй като не бе спазено въведения с нормата на чл.193, ал.1 от ГПК преклузивен срок за тяхното оспорване, направено едва при новото разглеждане на делото(виж мотиви и в протоколното определение от 13.05.2016г.).

Без уважение следва да бъде оставено и направеното от адвоката на заинтересованата страна едва след приключване на делото искане за отмяна на хода по същество и извършване на оглед на бюлетините в останалите секции на община Ветово(виж молба вх. №1412/30.05.2016г.).

Административният съд е обвързан както от мотивите на касационното решение и следва да спази задължителните указания, дадени в него, но така също и да зачете доказателствената сила на доказателствата, събрани в съдебното производство. С такава сила се ползват и  протоколите на СИК, които се явяват официални свидетелстващи документи. При липсата на оспорване на съответния протокол, какъвто безспорно е настоящия случай, касателно останалите 11 броя секции, съдът няма право да пренебрегне съдържанието им, а е длъжен да се съобрази с удостоверените в тях факти/данни. Да се извърши оглед на бюлетините от останалите 11 броя секции, без наличието на оспорване на протоколите от тези секции, би означавало именно точно това- да се пренебрегне доказателствената сила на тези официални по своята същност документи, особено при резултат, различен от записания в тях. Вярно е, че би било по – правдиво за крайния резултат в този спор да бъдат проверени всичките СИК от проведените местни избори 2015г. за кмет на община Ветово, 2-ри тур. Особено като се има предвид резултата от сега проверените секции, сравнен с изявленията/записванията в секционните протоколи и факта, че голям брой от недействителните бюлетини се оказаха действителни и обратно. Липсата обаче на оспорване на тези 11 протокола на СИК препятства извършването на такава проверка.

При проведения въз основа на процедурата по оспорване на протоколите от 10-те СИК оглед на бюлетините, намиращи се в чувалите от 10-те СИК се установи следното:

В протокола на СИК под №1 е записано, че са намерени общо 352 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 341 и недействителни 11бр. В таблицата, намираща се под т. №9 от протокола, озаглавена „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“, за кандидат №1(жалбоподателят М. М.), като действителни гласове са записани общо 117 бр. и 3бр. недействителни. За кандидат №7(заинтересованата страна Г. Г.) като действителни гласове са записани общо 224 бр. и 3бр. недействителни.

При извършения оглед бе установено, че бюлетини, записани за нуждите на страните и съда под №1 и №2(л.61, 62 от делото), отчетени като недействителните такива, в които е отразен вот на избирателя, даден в полза на М. М., следва да бъдат зачетени за действителни, защото те отговарят на условията, разписани от законодателя в чл.437, ал.2 от ИК, даваща в отделните си подточки определението за действителни бюлетини. Бюлетината на стр. 63 от делото(отново от недействителните), видно от направеното копие, безспорно се явява недействителна. При останалите, отделени при огледа бюлетини-общо 7 бр., от действителните такива, намиращи се на л.64-70 от делото, 6 бр. са с вот, даден за кандидат №7-Г. Г., и следва, съобразявайки правилата в чл.437, ал.2 от ИК да останат като действителни бюлетини. Вярно е, че в някой от тях знакът „Х“  е или повторен нееднократно или попълнен с трепереща ръка и повторен, не точно по същата чертичка, но това не опорочава дадения вот на избирателя, който се явява ясен и недвусмислен. А и тези неточно попълнени „Х“-ове не може да приравним на вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци, за да се приеме недействителност на бюлетината/ните/, каквато обявява разпоредбата на чл.437, ал.3, т.2 от ИК в такива случай. Както ще видим по-надолу, при описанието на бюлетините от другите проверени секции, в тази избирателна община бюлетини от този вид са често срещани и не може по причина многократното изписване на знака „Х“, удебеляването му или изписването с трепереща ръка да се приеме, че вотът е опорочен. Така биха се нарушили правата на гласоподавателите. Този проблем си има своето решение-чрез т.нар. машинно гласуване, при което няма как да се получат знаците „Х“ и „V по този начин, по който ги виждаме по настоящото дело, но това е въпрос на законодателна инициатива и разрешение.

В бюлетина, копие на която се намира на л.70 от делото, от действителните такива, с даден вот за кандидат №1- М. М., откриваме обаче и двата знака- и  „Х“ и „V“, което означава, че тази действителна бюлетина е следвало да бъде отчетена като недействителна такава, съгласно чл.437, ал.3 от ИК.

Изложеното по-горе означава, че след извършения оглед и проверка гласовете за кандидат №1- М. М. в тази секция следва да бъдат увеличени с 1бр., получени от добавените 2 гласа от недействителните бюлетини, приети от съда за действителни такива, от които изваждаме 1 глас(бюлетина)-приетата от действителните за недействителна такава на л.70 от делото.

Броя на бюлетините/гласовете за кандидат №7-Г. Г. остават без промяна-на 224 действителни гласа.

В протокола на СИК под №2 е записано, че са намерени общо 414 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 411 и недействителни 3бр. В таблицата, намираща се под т. №9 от протокола, озаглавена „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“, за кандидат №1(жалбоподателят М. М.), като действителни гласове са записани общо 185 бр. и 0бр. недействителни. За кандидат №7(заинтересованата страна Г. Г.) като действителни гласове са записани общо 226 бр. и 0бр. недействителни.

При извършения оглед бяха отделени и преснимани общо 14 бр. бюлетини-7 с вот за кандидат №1 и 7 с вот за кандидат №7.

Бе установено, че бюлетини, записани за нуждите на страните и съда под №1, №3, №5, №6 и №7 (л.71, 73, 75, 76 и 77 от делото), отчетени като действителни такива, в които е отразен вот на избирателя, даден в полза на М. М., следва да бъдат зачетени за недействителни, защото те не отговарят на условията, разписани от законодателя в чл.437, ал.2 от ИК, даваща в отделните си подточки определението за действителни бюлетини. Първата от тях е с даден вот за кандидат №1- М. М., но в квадратчето вместо знаците „Х“ и „V“ откриваме кръгче. В бюлетината на стр. 73 от делото, не става ясно въобще какъв е знакът в квадратчето на кандидат №1, но не може да бъде оприличен нито на „Х“, нито на „V“. В бюлетината, описана като №5(л.75 от делото), освен наличието на знака „Х“ в квадратчето на кандидат №1- М. М., откриваме и една цяла линия, в близост до квадратчето на кандидат №7, което автоматично прави бюлетината недействителна, съгласно чл.437, ал.3, т.2 от ИК. Недействителна е и бюлетина под №6, тъй като липсва въобще положен знак „Х“ и „V“ за някой от кандидатите, а голям знак „Х“ е положен изцяло върху името на кандидат №1. Бюлетината на стр. 77 от делото също е недействителна, защото в нея е положена в квадратчето на кандидат №1 само чертичка, следователно тя не отговаря на изискванията на чл.437, ал.2 от ИК за действителност на вота, с положен знак „Х“ или „V“.

При останалите, отделени при огледа действителни бюлетини, под №9, №13 и №14, намиращи се съответно на л.79, л.83 и л.84 от делото, вотът е даден за кандидат №7-Г. Г., но с оглед на това, че в първата посочена бюлетина вместо знаците „Х“ и „V“ откриваме кръгче, във втората-също, а в третата-две успоредни чертички в  квадратчето на кандидат №7, то и трите следва, съобразявайки правилата в чл.437, ал.2 от ИК да бъдат обявени за недействителни бюлетини.

Останалите 6 броя бюлетини, извън отделените 14 бр. съдът намира за действителни, като се позовава и на съжденията, дадени за проверената по-горе секция №1 относно начина на полагане на знаците в бюлетините, че дадения вот на избирателя се явява ясен и недвусмислен.

При преброяването на броя на действителните бюлетини за кандидат №1 бе установено, че вместо 185, както е записано в оспорения протокол, те са общо 184 бр., т.е. с една по-малко. И огледът на оригинала на избирателния списък с цел проверка на броя на гласувалите в тази секция не даде по-различен резултат- общият брой на положените подписи и гласували лица е 414/при 3 недействителни и общо 411 действителни гласа и един допълнително вписан в избир. списък/, математическата сметка сочи, че от общия брой на действителните гласове, един следва да бъде изваден заради липсващата бюлетина за кандидат №1, която обаче е била отчетена като действителна в протокола.

Изложеното по-горе означава, че след извършения оглед и проверка гласовете за кандидат №1- М. М. в тази секция следва да бъдат намалени с общо 6бр., получени от  приетите от съда действителни бюлетини за недействителни, и от липсващата бюлетина.

Броя на бюлетините/гласовете за кандидат №7-Г. Г. следва да бъдат намалени с общо 3бр., получени от  приетите от съда действителни бюлетини за недействителни такива.

В оспорения протокол на СИК под №3 е записано, че са намерени общо 464 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 449 и недействителни 15бр. В таблицата, намираща се под т. №9 от протокола, озаглавена „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“, за кандидат №1(жалбоподателят М. М.), като действителни гласове са записани общо 171 бр. и 0бр. недействителни. За кандидат №7(заинтересованата страна Г. Г.) като действителни гласове са записани общо 278 бр. и 5бр. недействителни. Към недействителните са причислени и 10 бр. празни бюлетини, без вот в тях.

При извършения оглед бе установено, че бюлетина, записана за нуждите на страните и съда под №1 (л.85 от делото), отчетена като недействителни и отделена за допълнителен оглед и обсъждан, в която е отразен вот на избирателя, даден в полза на кандидат №7-Г. Г., следва да си остане недействителна, защото не отговаря на условията, разписани от законодателя в чл.437, ал.2 от ИК, даваща в отделните си подточки определението за действителни бюлетини. При нея, освен положения знак „Х“ в квадратчето на кандидат №7, откриваме и допълнителен „Х“ върху самото име, което опорочава вота и прави бюлетината недействителна, съгласно чл.437, ал.3, т.2 от ИК.

При останалите, отделени при огледа бюлетини за допълнително обсъждане и проверка -общо 8 бр., от действителните такива, намиращи се на л.86-93 от делото, 6 бр. са с вот, даден за кандидат №7-Г. Г.. От тези 6 броя, бюлетината на стр.89 от делото е безспорно недействителна, защото при дадения вот гласоподавателят не е зачеркнал със знаците „Х“ или „V“ квадратчето на кандидат №7, а е поставил друг знак-нещо като удивителна. Тя следва да се обяви за недействителна, защото не отговаря на изискванията на чл.437, ал.2 от ИК. Останалите 5бр. следва, съобразявайки правилата в чл.437, ал.2 от ИК да си останат действителни бюлетини.

Тук следва да се отбележи, че при огледа бе намерена в купчината от бюлетини на кандидат №7-Г. Г., бюлетина с вот за кандидат №1- М. М.. Следователно този глас следва да бъде прибавен към общия брой действителни бюлетини, записани в протокола за М..

Изложеното по-горе означава, че извършения оглед и проверка сочат, че гласовете за кандидат №1- М. М. в тази секция следва да се увеличат с един.

Броят на бюлетините/гласовете за кандидат №7-Г. Г. в СИК №3 се намалят с една/един глас/.

В протокола на СИК под №4 е записано, че са намерени общо 333 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 322 и недействителни 11бр. В таблицата, намираща се под т. №9 от протокола, озаглавена „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“, за кандидат №1(жалбоподателят М. М.), като действителни гласове са записани общо 88 бр. и 5бр. недействителни. За кандидат №7(заинтересованата страна Г. Г.) като действителни гласове са записани общо 234 бр. и 1бр. недействителни.

При извършения оглед бе установено, че бюлетини, записани за нуждите на страните и съда под №1, №2, до №6(л.94-99 от делото), общо 6 броя, отчетени като недействителните такива, в 5 от които е отразен вот на избирателя, даден в полза на М. М., следва да бъдат зачетени за действителни, защото те отговарят на условията, разписани от законодателя в чл.437, ал.2 от ИК, даваща в отделните си подточки определението за действителни бюлетини. Такава се явява и бюлетината на стр. 99 от делото(отново от недействителните), видно от направеното копие, в която вотът е за кандидат №7-Г. Г..

При останалите, отделени при огледа бюлетини- общо 6 бр., от действителните такива, намиращи се на л.100-105 от делото, 3 бр. са с вот, даден за кандидат №7-Г. Г., и за 2 от тях следва, съобразявайки правилата в чл.437, ал.2 от ИК да останат като действителни бюлетини/на стр.101 и 102/. Бюлетината на стр. 100 следва да бъде обявена за недействителна, тъй като в нея, при положения вот, избирателят не е попълнил квадратчето с „Х“ или „V“, а е сложил само една вертикална чертичка. Следователно тя не отговаря на изискванията за действителност на чл.437, ал.2 от ИК. Другите 3 бр. бюлетини, с вот за кандидат №1- М. М. си остават действителни.

Изложеното по-горе означава, че след извършения оглед и проверка гласовете за кандидат №1- М. М. в тази секция следва да бъдат увеличени с 5бр., получени от добавените 5 гласа от недействителните бюлетини, приети от съда за действителни такива.

Броя на бюлетините/гласовете за кандидат №7-Г. Г. остават без промяна, защото след прибавяне на едната недействителна бюлетина за действителна такава, следва да извадим от действителните гласове бюлетината от стр. 100, приета от съда за недействителна.

В протокола на СИК под №5 е записано, че са намерени общо 408 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 402 и недействителни 6бр. В таблицата, намираща се под т. №9 от протокола, озаглавена „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“, за кандидат №1(жалбоподателят М. М.), като действителни гласове са записани общо 288 бр. и 0бр. недействителни. За кандидат №7(заинтересованата страна Г. Г.) като действителни гласове са записани общо 114 бр. и 0бр. недействителни.

При извършения оглед на отделените 8 бр. действителни бюлетини, записани за нуждите на страните и съда под №1 до №8(л.106, 113 от делото), бе установено, че бюлетината на стр. 107, с вот, даден в полза на М. М., следва да бъдат зачетена за недействителна, защото в квадратчето вместо знаците „Х“ и „V“ откриваме две успоредни линийки. Тя безспорно не отговаря на изискванията на чл.437, ал.2 от ИК. Такава се явява и бюлетината на стр.110, но поради причина, че в квадратчето вместо знаците „Х“ и „V“ откриваме кръгче. Недействителна е и бюлетината на стр.112, отново с вот за кандидат №1, заради допълнителната втора черта, освен положения знак „Х“.

Останалите, отделени за допълнителен оглед и обсъждане бюлетини са действителни, отговарят на определението за такива, дадено в чл.437, ал.2 от ИК.

Изложеното по-горе означава, че след извършения оглед и проверка гласовете за кандидат №1- М. М. в тази секция следва да бъдат намалени с 3бр., поради приетите от съда 3 бр. действителни бюлетини за недействителни такива.

Броя на бюлетините/гласовете за кандидат №7-Г. Г. остават без промяна-на 114 действителни гласа.

В протокола на СИК под №6 е записано, че са намерени общо 441 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 433 и недействителни 8бр. В таблицата, намираща се под т. №9 от протокола, озаглавена „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“, за кандидат №1(жалбоподателят М. М.), като действителни гласове са записани общо 216 бр. и 3бр. недействителни. За кандидат №7(заинтересованата страна Г. Г.) като действителни гласове са записани общо 217 бр. и 2бр. недействителни.

При извършения оглед бе установено, че от 4бр. бюлетини, записани за нуждите на страните и съда под №1 до №4(л.121-124 от делото), отчетени като недействителните такива, в една от които е отразен вот на избирателя, даден в полза на М. М., а в другата- за кандидат №7-Г. Г., 2 броя следва да бъдат зачетени за действителни, защото те отговарят на условията, разписани от законодателя в чл.437, ал.2 от ИК, даваща в отделните си подточки определението за действителни бюлетини. Бюлетините на стр. 123 и 124 от делото(отново от недействителните), видно от направеното копие, безспорно се явяват недействителни, тъй като при тях е налице едновременно отбелязване в квадратчетата и на двамата кандидати на знака „Х“.

При останалите, отделени при огледа бюлетини-общо 17 бр., от действителните такива, намиращи се на л.125-141 от делото, 8 бр. са с вот, даден за кандидат №1 и 9 броя с вот, даден за кандидат №7.

От тях, недействителна, поради неясен знак при вота е бюлетината под №4(л. 128), от действителните такива за кандидат №1.

Бюлетините с вот за кандидат №7, остават действителни.

Съдът отново се позовава на съжденията, дадени за проверената най-горе секция №1 относно начина на полагане на знаците в бюлетините, че дадения вот на избирателя се явява ясен и недвусмислен, независимо от неточното/не както е разписано в ИК/ полагане на знаците от избирателите.

Изложеното по-горе означава, че извършения оглед и проверка сочат, че гласовете за кандидат №1- М. М. в тази секция остават непроменени, тъй като след увеличението с 1бр., получено от добавения 1 глас от недействителните бюлетини, приета от съда за действителна, изваждаме 1 глас(бюлетина)-приетата за недействителна такава на л.128 от делото.

Броя на бюлетините/гласовете за кандидат №7-Г. Г. се увеличават с един глас, поради увеличението с 1бр., получено от добавения 1 глас от недействителните бюлетини, приета от съда за действителна.

В протокола на СИК под №13 е записано, че са намерени общо 290 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 282 и недействителни 8бр. В таблицата, намираща се под т. №9 от протокола, озаглавена „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“, за кандидат №1-жалбоподателят М. М., като действителни гласове са записани общо 83 бр. и 0 бр. недействителни. За кандидат №7(заинтересованата страна Г. Г.) като действителни гласове са записани общо 209 бр. и 0бр. недействителни.

При извършения оглед бе установено, че бюлетина, намираща се в плик, с надпис „Невалидни“, записана за нуждите на страните и съда под №1 (л.142 от делото), е била отчетена като „невалидна“/според записаното на плика/, т.е. вероятно СИК е имала предвид недействителна. В нея е отразен вот на избирателя, даден в полза на М. М.. Тя следва да бъде зачетена за действителна, защото отговаря на условията, разписани от законодателя в чл.437, ал.2 от ИК, даваща в отделните си подточки определението за действителни бюлетини.

При останалите, отделени при огледа бюлетини- общо 15 бр., от действителните такива, намиращи се на л.143-157 от делото, 12 бр. са с вот, даден за кандидат №7-Г. Г.. От тези 12 броя, бюлетината на л.147 безспорно се явява недействителна и следва да бъде отчетена като такава, защото освен правилно положения знак „Х“ в квадратчето на кандидат №7, в полето на кандидат №1 са налице няколко хоризонтални линии, с които името на този кандидат е зачеркнато. Това прави бюлетината недействителна, съгласно чл.437, ал.3, т.2 от ИК. Бюлетината на л.151 от делото, има положен знак „V“ и независимо, че е положен не в правилната вертикална посока, той следва да бъде зачетен за действителен. Недействителен обаче е вотът, даден с бюлетината на л.152 от делото, тъй като положения в квадратчето с цифрата на кандидат №7 знак не е „Х“ и „V“, а дори и  да има знак „Х“, той е изцяло задраскан с плътен кръг от линии, което прави бюлетината недействителна, съгласно чл.437, ал.3, т.2 от ИК.

Останалите спорни бюлетини съдът приема за действителни, така, както е приела и СИК 13.

Изложеното по-горе означава, че извършения оглед и проверка сочат, че гласовете за кандидат №1- М. М. в тази секция следва да бъдат увеличени с 1бр., получен от добавената „невалидна“/недействителна/ бюлетина, приета от съда за действителна такава.

Броя на бюлетините/гласовете за кандидат №7-Г. Г. следва да бъдат намалени с 2, заради приетите по-горе два броя от действителните бюлетини за недействителни.

В протокола на СИК под №14 е записано, че са намерени общо 231 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 226 и недействителни 5бр. В таблицата, намираща се под т. №9 от протокола, озаглавена „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“, за кандидат №1-жалбоподателят М. М., като действителни гласове са записани общо 18 бр. и 0 бр. недействителни. За кандидат №7(заинтересованата страна Г. Г.) като действителни гласове са записани общо 208 бр. и 5бр. недействителни.

При извършения оглед бе установено, че 2-та броя бюлетини, записани за нуждите на страните и съда под №1 и №2 (л.158, 159 от делото), са  отчетени като недействителни. И в двете от тях е отразен вот на избирателя, даден едновременно и в полза на М. М. и в полза на Г. Г.-зачеркнати са и двете квадратчета на кандидатите. Те следва да бъдат зачетени като недействителни, така, както е подходила и СИК 14, защото не отговарят на условията, разписани от законодателя в чл.437, ал.2 от ИК, даваща в отделните си подточки определението за действителни бюлетини.

При останалите, отделени при огледа бюлетини- общо 20 бр., от действителните такива, намиращи се на л.160-179 от делото, всички са с вот, даден за кандидат №7-Г. Г..

От тези 20 броя, бюлетината на л.161 безспорно се явява недействителна и следва да бъде отчетена като такава, защото в квадратчето на кандидат №7 са положени едновременно двата знака „Х“ и „V“, а законодателят е категоричен в разпоредбата на чл.422, ал.1, т.4 и чл.437, ал.2 ИК, че в квадратчето на кандидата следва да бъде поставен със син химикал или знакът „Х“ или „V“, не и двата едновременно. Това прави бюлетината недействителна, съгласно чл.437, ал.3, т.2 от ИК. Недействителен е и вотът, даден с бюлетината на л.162 от делото, тъй като в квадратчето с цифрата на кандидат №7 знак е „Х“, но е налице и една линийка в квадратчето с цифрата на кандидат №1, което прави бюлетината недействителна, съгласно чл.437, ал.3, т.2 от ИК.

Останалите спорни бюлетини съдът приема за действителни, така, както е приела и СИК 14, като тук отново следва да отчетем особеностите на населението, подало своя вот-възрастови, образователен ценз и др./виж по-горе и мотивите на съда при проверка на СИК 1/.

Изложеното по-горе означава, че след извършения оглед и проверка гласовете за кандидат №1- М. М. в тази секция следва да останат непроменени.

Броя на бюлетините/гласовете за кандидат №7-Г. Г. следва да бъдат намалени с 2, заради приетите по-горе два броя от действителните бюлетини за недействителни.

В протокола на СИК под №15 е записано, че са намерени общо 121 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 118 и недействителни 3бр. В таблицата, намираща се под т. №9 от протокола, озаглавена „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“, за кандидат №1-жалбоподателят М. М., като действителни гласове са записани общо 7 бр. и 0 бр. недействителни. За кандидат №7(заинтересованата страна Г. Г.) като действителни гласове са записани общо 111 бр. и 0бр. недействителни. Записано е още, че в кутията са налице 3бр. празни бюлетини/описаните в предното поле като недействителни/.

При извършения оглед бе установено, че 4 бр. от действителните бюлетините с вот, даден за кандидат №7-Г. Г., намиращи се на л.180-183 от делото следва да бъда подложени на обсъждане.

Всички те обаче бюлетини съдът приема за действителни, така, както е приела и СИК 15, като отчитаме особеностите на населението, подало своя вот-възрастови, образователен ценз и др./виж по-горе мотивите на съда при проверка на СИК 1 и сл./.

Изложеното означава, че след извършения оглед и проверка гласовете за кандидат №1- М. М. в тази секция следва да останат непроменени. Такова е положението и при кандидат №7- Г. Г..

В протокола на СИК под №16 е записано, че са намерени общо 286 бюлетини в избирателната кутия, от които действителни 263 и недействителни 23бр. В таблицата, намираща се под т. №9 от протокола, озаглавена „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“, за кандидат №1-жалбоподателят М. М., като действителни гласове са записани общо 177 бр. и 11 бр. недействителни. За кандидат №7(заинтересованата страна Г. Г.) като действителни гласове са записани общо 86 бр. и 3бр. недействителни. Записано е, че са намерени и 9 бр. празни бюлетини.

При извършения оглед бяха отделени общо 11 бр. бюлетини, записани за нуждите на страните и съда под №1 до №11(л.184-194 от делото), отчетени като недействителните такива, в една от които е отразен вот на избирателя, даден в полза на кандидат №7-Г. Г., а в останалите 10 бр.- за кандидата М. М.. Бюлетината, на л.194 от делото, с вот за кандидат №7 следва да бъдат зачетена за действителна, защото  отговаря на условията, разписани от законодателя в чл.437, ал.2 от ИК, даваща в отделните си подточки определението за действителни бюлетини.

Бюлетините на л. 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 от делото(отново от недействителните), с вот за кандидат №1, видно от направеното копие, съдът също приема за действителни, тъй като също отговарят на условията, разписани от законодателя в чл.437, ал.2 от ИК.

От отделените недействителни бюлетини, само бюлетината  на л.193 от делото, с вот за кандидата М. М. следва да бъдат оставена като недействителна, поради това, че в нея са налице и допълнителни знаци в квадратчето на кандидат №1, което прави бюлетината недействителна, съгласно чл.437, ал.3, т.2 от ИК.

При останалите, отделени при огледа бюлетини- общо 15 бр., от действителните такива, намиращи се на л.195-209 от делото, 4 бр. са с вот, даден за кандидат №7-Г. Г., 11 бр. с вот за кандидата М. М..

Тези 15 броя спорни бюлетини съдът приема за действителни, така, както е приела и СИК 16, като тук отново следва да отчетем особеностите на населението, подало своя вот-възрастови, образователен ценз и др./виж по-горе и мотивите на съда при проверка на СИК 1/.

Изложеното по-горе означава, че след извършения оглед и проверка гласовете за кандидат №1- М. М. в тази секция следва да се увеличат с общо 9 броя- от приетите от съда недействителни бюлетини за действителни такива.

Броя на бюлетините/гласовете за кандидат №7-Г. Г. следва да бъдат увеличени с 1бр, заради приетата по-горе недействителна бюлетина за действителна.

Вземайки предвид горното, съдът намира, че оспорването от страна на жалбоподателя по отношения на протоколите на СИК под №1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 и 16 е доказано и те се явяват неистински, с опровергано съдържание относно посочените и отразени в тях резултати. Съдът, на основание чл. 194, ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК не следва буквално да ги изключва от доказателствата, а в тази хипотеза да приеме за достоверни резултатите, получени при направения съдебен оглед на бюлетините в тези секции, а не материализираното в протоколите изявление на СИК. Оспорването на протокола на СИК 15 остава недоказано, тъй като при направения оглед бе установено, че резултатът от вота е този, записан и в протокола.

При така установената фактическа обстановка и като взе предвид резултата от извършения оглед на бюлетините, съобразно направеното оспорване на 10-те СИК, съдът прави следните правни изводи:

В производството по чл. 459 от ИК се осъществява контрол за законосъобразност на изборите, изразяващ се в проверка за наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат. За да бъде преценена жалбата като основателна, съдът следва да установи такива съществени нарушения при провеждане на избора, които биха довели до опорочаване волята на избирателя и промяна на вота, което в крайна сметка да направи невъзможно определянето резултата от избора или пък е налице незаконосъобразност на решението на ОИК поради нарушения при отчитане на действителния избор. Служебен контрол на решението досежно непосочени конкретни нарушения при отчитане на гласовете, които да са довели до порочност на изборния резултат, както и досежно необжалвалите резултата лица, съдът не може да извършва. Такъв контрол е недопустим, тъй като би довел до служебна промяна на вота и до нарушаване на основния процесуален принцип, че съдебното производство не се образува служебно, а само по жалба на засегнато лице с оглед защита на неговите субективни права и интереси. Предвид особения характер на изборния процес (съвкупност от множество относително обособени етапи на организация и провеждане, които се осъществят последователно, с участие на стотици длъжностни лица), производството по чл. 459 и сл. от ИК няма за цел да повтори изцяло изборния процес пред съда, а конкретно да се направи проверка дали релевираните от жалбоподателя нарушения действително са били допуснати и дали тези нарушения са довели до порочност на обявения изборен резултат.

Оспореното решение е издадено от овластен за това орган в кръга на неговата компетентност- ОИК Ветово, съгласно правомощията по чл.87, ал.6, т.26 ИК, съобразно разпоредбата на чл. 452, ал. 6, вр. с ал. 2 от ИК и решение № 1777-МИ/НР от 03.09.2015 г. на ЦИК.

Спазена е предвидената в закона писмена форма и са налице изискуемите реквизити. Решението съдържа фактически и правни основания за постановяването му, а в разпоредителната му част са посочени изборните резултати в проведения втори тур на изборите за кмет на община Ветово.

Решението на ОИК Ветово е постановено въз основа на фактическите основания, които се съдържат в протоколите на СИК и са въведени в базата данни, създадена от ОИК. Съгласно тези данни и в съответствие с разписаното в чл. 452, ал.6  ИК за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни гласове.

При извършената проверка и оглед на бюлетините на 10-те СИК от проведените местни избори за кмет на община Ветово, втори тур, безспорно се стигна до резултат, различен от обявения с решението на ОИК Ветово, относно броя на действителните гласове, подадени за двамата кандидати.

След направените математически пресмятания, за кандидат №1- М. М. се установи, че гласовете за него следва да бъдат увеличени с общо 8 броя.

Същите пресмятания сочат, че гласовете за кандидат №7- Г. Г. следва да бъдат намалени с общо 6 гласа.

Така при пресмятанията се стига до промяна в броя на гласовете, записани и в протокола на ОИК, въз основа на който е издадено и оспореното Решение № 149 от 02.11.2015 г.

Действителните гласове за М. М. се променят от 3219 на 3227 гласа.

Действителните гласове за Г. Г. се променят от 3233 на 3227 гласа.

Видно е, че резултатът е - равен брой гласове за двамата кандидати.

         В административното право не всяко процесуално нарушение води до незаконосъобразност на административния акт. Съгласно чл. 146, т. 3 от АПК само същественото процесуално нарушение е основание за унищожаемост на административния акт. А съществено процесуално нарушение е само това процесуално нарушение, което се е отразило върху административния акт, което ако не беше извършено, би се стигнало до постановяване на административен акт, с различно съдържание от така оспорения. Затова след като допуснатите процесуални нарушения при преброяване на гласовете и оформянето на протоколите на СИК и ОИК са повлияли върху правилното отчитане на резултатите от гласуването, то те са съществени.

Тези изводи променят крайния резултат, отчетен както от 9-те СИК, а така също и от ОИК. Допуснатото нарушение е съществено, защото ако правилно бе приложен законът от членовете на СИК-ии, от ОИК-Ветово, изборният резултат за проведения първи тур би бил друг. Би се стигнало до хипотезата на чл.452, ал.6, изр. 2-ро от ИК, съгласно която норма „При равен брой гласове няма избран кмет и президентът на републиката по предложение на Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет.“

При това фактическо установяване е допуснато и нарушение на материалния закон при отчитането на изборния резултат на първия тур от изборите, който е в противоречие с чл. 452, ал. 1 и методиката към него, дадена в Приложение № 4 ИК.

Нарушение на материалния закон не представлява по същността си техническа грешка или такава в пресмятането, допусната в протокола на ОИК-Ветово, в какъвто смисъл да твърденията на оспорващата страна и на прокуратурата, а грешка при прилагането на материалния закон. Грешката е по съществото на спора относно правилното отчитане на изборния резултат при първия проведен тур за избори за кмет на община Ветово. Това налага отмяна на оспореното решение на ОИК Ветово и обявяване на избора за недействителен, при условията на чл. 459, ал. 10, предложение първо ИК.

В тази хипотеза съдът е длъжен освен да обяви избора за недействителен и да уведоми ЦИК, след влизане в сила на съдебния акт, за изпълнение на правомощията й по чл.452, ал.6, изр. 2-ро от ИК.

С оглед на горните съображения при наличието на допуснати нарушения, които са се отразили върху валидността на вота и са довели до незаконосъобразност на решението на ОИК поради допуснати нарушения при отчитане на действителния избор, съдът намира, че жалбата е основателна, а решение № 149 от 02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия Ветово за избиране на кмет на общината на втори тур, произведен на 01.11.2015 г., е незаконосъобразно, което води след себе си обявяване на избора за недействителен.

На основание чл.143, ал.3 от АПК в тежест на ответника по спора са направените и поискани от жалбоподателя разноски в настоящото съдебно производство, които са в размер на 1 200 лева- за адвокатска защита и съдействие.

         Воден от горното, на основание чл.459, ал.10 от Изборния кодекс, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОБЯВЯВА избора за кмет на община Ветово, обявен с решение № 149 от 02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия – Ветово, за недействителен.

ОСЪЖДА Общинската избирателна комисия - Ветово да заплати на М. ***, сумата от 1200(Хиляда и двеста) лева, направени по делото разноски за адвокатска защита и съдействие.

Решението може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховния административен съд в срок до 7 дни от съобщаването му на страните.

След влизане в сила на съдебния акт, да се уведоми ЦИК за изпълнение на правомощията й по чл.452, ал.6, изр. 2-ро от ИК.

Да се изпрати на Районна прокуратура гр. Русе по компетентност заверен препис от  настоящото решение,  постановено по адм. дело №137 по описа на Русенски административен съд за 2016г. в едно с преписи от протоколите на СИК под номера №1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, съставени при проведения втори тур на местните избори 2015г. за кмет на община Ветово.

 

                                                       

Съдия: