Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№……

гр. Русе , 13.10.2016г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – гр.Русе, V състав в публично заседание на 12 септември  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                    Председател: ВИЛИАНА ВЪРБАНОВА

                                    

при секретаря Наталия Георгиева и с участието на прокурора Пламен Петков, като разгледа докладваното от съдията Върбанова адм. дело № 296  по описа за  2015 год., за да   се произнесе, съобрази:

                Производството е по 145 и сл.АПК вр. чл.99, ал.6 от  Закона за опазване на околната среда.

Адм. дело №296 е образувано по жалба от “Полисан” АД срещу мълчалив отказ на Директор на РИОСВ Русе да постанови решение по ОВОС относно две инвестиционни предложения по уведомление №АО-526/04.02.2014г. на дружеството. След подаване на жалбата до съда, административният орган е постановил Решение по оценка на въздействието върху околната среда №РУ 2-2/2015г., с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение на “Полисан” АД за увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона годишно до 200 000 тона годишно и не е одобрено осъществяване на инвестиционното предложение за изграждане на нов комплекс “Хидрокрекинг” за производство на бензин и дизелово гориво от тежки нефтени фракции. Срещу това решение, в различните му части, са постъпили жалби от “Полисан” АД, Политическа партия “Зелените” и Сдружение “Екологично бъдеще за децата и жителите на гр.Мартен”, променило наименованието си в хода на производството на “Екосдружение Дунавски регион”. По горепосочените жалби е образувано адм.д. №385/2015г., което с определение №31/12.10.2015г. е присъединено към адм.д.№296/2015г.

Жалбите са постъпили в срок, подадени са от заинтересовани лица съгласно чл. 99, ал.6 от ЗООС вр.т.24 и т.25 от ДР на ЗООС и са процесуално допустими.

 С жалбите си Политическа партия “Зелените” и “Екосдружение Дунавски регион” оспорват решението в частта, в която е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение на “Полисан” АД за увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум. Излагат се доводи за материална незаконосъобразност и се иска отмяна на решението в тази част; претендира се присъждането на деловодни разноски. Ответникът – Директор на РИОСВ Русе, чрез процесуалния представител юрисконсулт Т. и жалбоподателя“Полисан” АД считат жалбите за неоснователни.

С жалбата си “Полисан” АД оспорва решението в частта, в която не е одобрено осъществяване на инвестиционното предложение за изграждане на нов комплекс “Хидрокрекинг”. Излагат се доводи за неправилност и се иска отмяна на решението в тази част и връщане на делото за ново разглеждане с даване на задължителни указания за приложение на материалния закон; претендира се присъждането на деловодни разноски. Ответникът – Директор на РИОСВ Русе, чрез процесуалния представител юрисконсулт Т. и жалбоподателите Политическа партия “Зелените” и “Екосдружение Дунавски регион” считат жалбата за неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура - Русе дава заключение за основателност на жалбите на Политическа партия “Зелените” и “Екосдружение Дунавски регион” и неоснователност на жалбата на “Полисан” АД.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съобрази доводите на страните и извърши проверка на оспорения акт на всички основания по чл. 146 от АПК, намира за установено следното от фактическа страна:

С уведомление до Директор на РИОСВ вх.№ АО 526/04.02.2014г./стр.1-4 от преписката, син класьор/, “Полисан” АД е уведомил, че има две инвестиционни предложения:

1. Увеличение на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона годишно до 200 000 тона годишно по суровина в УПИ ХХ, на територията на производствената площадка, за която има издадено комплексно разрешително КР№343 – НО/2008г. и

2. Изграждане на комплекс “Хидрокрекинг” за производство на бензин и дизелово гориво от котелни горива и тежки нефтове с капацитет на суровина 250 000 тона годишно в имот УПИ ХХІІ граничещ с производствената площадка на “Полисан” АД.

Уведомлението съдържа всички реквизити по чл.4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

С уведомление изх.№ 18/23.01.2014г. до Кмет на Община Русе и съобщение във вестник “Утро” от 24.01.2014г. /стр.5 от преписката, син класьор/, кметът и засегнатото население са уведомени за инвестиционните намерения на “Полисан” АД.

         С писмо изх.№ АО 526/21.02.2014г., Директор на РИОСВ Русе е изискал от възложителя допълнителна информация относно двете инвестиционни предложения и с писмо вх.№ АО 526/25.02.2014г. такава е предоставена. Въз основа на представената документация и на осн. чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Директор на РИОСВ Русе е преценил, че заявените предложения се квалифицират като такива по т.10, подточки “а” и “б” вр. с т.1 от Приложение №1 към чл.92, т.1 на ЗООС, поради което за тях е задължително извършването на оценка на въздействието върху околната среда; с писмо изх.№ АО 526/12.03.2014г. /стр.20-21 от преписката, син класьор/възложителят “Полисан” АД е уведомен за действията, които трябва да предприеме; копие от писмото е изпратено до Община Русе, Изпълнителна агенция по околна среда и води и БДУВДР.

         С писмо изх.№155-Т/11.07.2014г. /стр.23 от преписката, син класьор/, възложителят е представил задание за обхват и съдържание на доклад по ОВОС за двете инвестиционни предложения. Членовете на Експертния екологичен съвет /ЕЕС/ при РИОСВ Русе, след запознаване със заданието, са представили становища с препоръки /стр.24-26 от преписката, син класьор/; становище е изискано и представено и от Сдружение “Деца от бъдещето” и Фондация “Пристис”.

         На 23.01.2015г. възложителят подава Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда /стр.76 от преписката, син класьор/, към което са приложени ДОВОС, нетехническо резюме на ДОВОС, оценка по чл.99а от ЗООС за използването на най-добри налични техники и др. Екземпляр от доклада и приложенията към него са изпратени на Регионална здравна инспекция Русе и Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район - за становище по ДОВОС, и до Изпълнителна агенция по околна среда – за становище относно потвърждаване или непотвърждаване на използването на най-добри налични техники/стр.284 и 286 от преписката, син класьор/. 

         С писмо вх.№АО 526/03.02.2015г. /стр.285 от преписката, син класьор/ на Директор на РЗИ Русе е дадено положително становище по доклада за ОВОС, като се приема, че “предвижданото инвестиционно предложение /посочени са и двете предложения/ не създава здравен риск за хората и обектите, подлежащи на здравна защита.”

         Видно от писмо изх.№356-РУ-894/10.02.2015г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда /стр.287-288 от преписката, син класьор/, в представената оценка по чл.99а от ЗООС е представена информация за всички параметри на прилаганата техника, поради което може да се направи заключение за осигуряване на прилагането на НДНТ; направена е препоръка в рамките на процедурата по ОВОС да бъдат съгласувани с Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район индивидуалните емисионни ограничения по показатели Нефтопродукти, ХПК и БПК5.

         С писмо вх.№ АО 526/19.02.2015г. /стр.291-292 от преписката, син класьор/, Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район дава конкретни препоръки за допълване или коригиране на ДОВОС по отношение на мерките, предвидени да предотвратяват, намаляват или прекратяват значителните вредни въздействия върху повърхностните и подземните води.

         С писмо изх.№ АО 526/25.02.2015г. /стр.289-290 от преписката, син класьор/, на осн. Чл.15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Директор на РИОСВ уведомява „Полисан” АД за дадена положителна оценка на качеството на Доклада за ОВОС, както и за констатирани пропуски от несъществено значение при вземане на решението. Със същото уведомление е изискано допълнително копие от ДОВОС, определени са като засегнати Община Русе и кметство гр. Мартен и са указани действията, които възложителят следва да предприеме във връзка с общественото обсъждане.

         С писмо вх.№ АО 526/13.03.2015г. /стр.10, папка 2, черен класьор/, „Полисан” АД изпратил допълнен доклад за ОВОС. Видно от част 6. „Мерки, предвидени да предотвратят, намалят или където е възможно да прекратят значителни вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки”, в разделите „Повърхностни води” и „Подземни води” /стр.259-261 от доклада; стр.130 гръб – 131 гръб от папка 1, черен класьор/, са изпълнени всички препоръки, дадени от Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район.

         С писмо изх.№ 065-Т/13.03.2015г. /стр.14 от папка 2, черен класьор/ и писмо изх.№ 066-Т/13.03.2015г. /стр.15 от папка 2, черен класьор/ , „Полисан” АД внесъл писмени искания по реда на чл.97, ал.2 от ЗООС до засегнатите Община Русе и кметство гр. Мартен за провеждане на съвместно обществено обсъждане на доклада за ОВОС, с предложение за конкретни място, дата и час; към исканията са приложени на хартен носител ДОВОС и приложенията към него, окончателното задание за обхват и съдържание на ДОВОС, нетехническо резюме, оценката по чл.99а от ЗООС, съдържание на обява за уведомяване на населението за предстоящото обществено обсъждане. ДОВОС е представен и на електронен носител. С писмо /стр.16 от папка 2, черен класьор/ Община Русе потвърждава предложените дата, място и час за провеждане на общественото обсъждане.

  Във в.”Утро” от 24.03.2015г. /стр.299, гръб, син класьор/ е публикувана обява за провеждане на срещата за общественото обсъждане, видно от която тя ще бъде проведена на 24.04.2015г. от 10.00 часа в Заседателна зала на Община Русе; посочено е, че ДОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода 24.03.2015г. – 23.04.2015г.г, от 9.00 до 17.00ч. в Община Русе, Кметство гр.Мартен и административната сграда на „Полисан” АД на бул.”Тутракан” №100.

         С писмо вх.№ АО 526/17.04.2015г. „Полисан” АД уведомява Директор на РИОСВ Русе за предтоящето обществено обсъждане; към писмото са приложени доказателства за извършените във връзка с обсъждането действия /стр.296-299, син класьор/.

         На 23.04.2015г. в РИОСВ е подадено възражение от жители на гр.Мартен /стр.300 – 311 от син класьор/; в него са поставени пет въпроса във връзка с инвестиционните предложения, придмит на ДОВОС.

         На 24.04.2015г. е проведено общественото обсъждане на ДОВОС, за което е изготвен и протокол /стр.314 гръб – 319, син класьор/; копие от протокола е изпратено на Директор на РИОСВ Русе.

         По поставените на обсъждането въпроси, както и на тези, постъпили преди и след обсъждането, на 04.05.2015г. възложителят депозирал писмено становище /стр.326 – 338, син класьор/. Във връзка с повдигнати на обсъждането въпроси е изготвено допълнително математическо моделиране на дисперсията на емисиите в атмосферния въздух във връзка с инвестиционно предложение на „Полисан” АД – приложение 1 към становището/стр.339 – 374, син класьор/. Моделирането е извършено с програмни продукти „PLUME” и „TRAFFIC ORACLE”, при съобразяване на климатичните и метеорологични характеристики на района на гр.Русе с отчитане на кумулативното въздействие с други предприятия, разположени на територията на Индустриалната зона. Изводите са, че:

         1. И при най-неблагоприятни климатични условия, максимално еднократните концентрации на азотни оксиди са под средночасовата норма, на серен диоксид– многократно под средночасовата норма, а на въглероден оксид – многократно под максималната 8-часова норма, определени за тези замърсители; максималната средногодишна концентрация на азотни оксиди също е под установената средногодишна норма за този замърсител, а на серен диоксид – многократно под средноденонощната норма, 12 пъти под препоръчителната средногодишна норма /модели 1 и 2/.

2. Замърсяванията с метанол, бензин и дизелово гориво в приземния атмосферен слой, след реализиране на инвестиционното предложение на „Полисан” АД, са многократно под нормата за тези замърсители.

Представена е и количествена оценка на последствията от аварии на производствената площадка и складова база за съхранение на горива на фирма „Полисан” АД /оценка на „Домино ефекта”/ - приложение 2 към становището. Симулационните изследвания са извършени с програмен продукт „ALOHA”. Разгледани са осем сценария на аварии с различни горива – по два с дизелово гориво, бензин, водород и пропан. Направеният анализ на резултатите сочи, че намиращите се около „Полисан”АД предприятия, при разгледаните сценарии, ще бъдат подложени на незначителни въздействия. Посочено е, че от резултатите на симулации с изтичане на водород /ползването на какъвто е предвидено само в инсталацията за хидрокрекинг/не се установява опасност от възникване на „домино ефект”.

Със съобщение от 05.05.2015г. на информационното табло на РИОСВ Русе, лицата, подали възражения, били уведомени за представеното становище и приложенията към него и бил осигурен достъп за запознаване.

След получаване на становището и приложенията към него, Директор на РИОВ Русе поискал ново становище от Директор на РЗИ Русе /стр.383, син класьор/; като основание посочил, от една страна, засиления интерес на жителите на гр.Мартен към ДОВОС, а от друга страна – направените от възложителя допълнителни оценки и моделирания.

На 28.05.2015г. е получено ново становище от Директор на РЗИ Русе. В него, освен подробен преглед на извършеното от „Полисан” АД математическо моделиране на дисперсията на емисиите в атмосферния въздух, са направени три извода:

1.В ДОВОС няма детайлно разработване на раздела за опасни химични вещества с посочване на всички видове здравни ефекти, остро, хронично и отдалечено действие и на професионалните рискове; посочено е, че е „редно” този раздел да е представен по-детайлно. Не са дадени никакви конкретни препоръки.

2.В ДОВОС очакваното въздействие върху здравето на населението е представено само като косвена оценка; препоръчително е очакваното здравно въздействие и здравен риск да се прогнозират и посочат количествено. Методика за такова прогнозиране има в САЩ и Западна Европа, тя е подробно описана и разяснена на сайта на Агенцията по околна среда на САЩ.

3. В ДОВОС не е посочено дали има данни за въздействие на условията на труд върху здравето на работниците. Във връзка с тази констатация отново не са дадени конкретни препоръки.

Няма данни копие от това становище да е било връчвано на „Полисан” АД.

         Със заповед №2 – ЕЕС/01.07.2015г., Директор на РИОСВ Русе насрочил заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ за разглеждане на ДОВОС на „Полисан” АД; определен бил и допълнителен състав на съвета, който включвал представители на Община Русе, Кметство гр.Мартен, РЗИ и Басейнова дирекция Дунавски район.

         На проведеното на 08.07.2015г. заседание на ЕЕС е депозирано особено мнение от представителя на Община Русе относно противоречие на инвестиционното предложение на „Полисан” АД, в двете му части, с действащия Общ градоустройствен план на гр.Русе, тъй като имотите, в които ще се реализира предложението, попадат в зона, отредена за мелиоративно и сервитутно озеленяване. Представителят на РЗИ Русе уточнил, че становището на РЗИ е положително, но би било добре в ДОВОС да има количествена оценка на здравния риск. След проведено гласуване, ЕЕС взел решение за одобряване на инвестиционното намерение в първата му част и неодобряване – във втората част.

         След заседанието и по повод твърдяното противоречие с ОГП, Директор на РИОСВ Русе изискал компетентно становище от Кмет на Община Русе/Главен архитект на Община Русе /стр.417, син класьор/. От представеното становище се установява, че за УПИ ХХ и УПИ ХХVІ /където следва да се реализира инвестиционното предложение „Увеличение на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона годишно до 200 000 тона годишно по суровина в УПИ ХХ, на територията на производствената площадка, за която има издадено комплексно разрешително КР№343 – НО/2008г.”/ има одобрено изменение на ПЗ и имотът попада в „чисто производствена зона”; за УПИ ХХІІ няма ПЗ.

         На 03.08.2015г. е постановено оспореното в настоящето дело решение. С него е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение на “Полисан” АД за увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона годишно до 200 000 тона годишно по суровина, находяща се в УПИ ХХ по плана на „ТМ” АД – Русе и не е одобрено осъществяване на инвестиционното предложение за изграждане на нов комплекс “Хидрокрекинг”, в границите на УПИ ХХІІ по плана на „ТМ” АД – гр.Русе за производство на бензин и дизелово гориво от тежки нефтени фракции с капацитет 250 000 тона годишно по суровина. Решението е оповестено на информационното табло на РИОСВ Русе.

         С оглед извършване на проверка на изводите в оспореното решение, по делото е назначена и приета комплексна съдебно техническа експертиза с три вещи лица.

Първото от тях – доц. д-р Н.Г., е извършило проверка на математическото моделиране в ДОВОС и допълнителното моделиране – приложение 1 към становището на възложителя по въпросите от общественото обсъждане. Установява, че и двете моделирания са извършени с одобрени програмни продукти, съответно – “PLUME”, изчисляващ височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой, одобрен като нормативна разпоредба за оценка на качеството на атмосферния въздух от изпускащи устройства /ИУ/, които са организирани точкови източници, одобрен със Заповед №РД 02-14-211/25.02.1998г. на Министерството на околната среда и водите и „TRAFFIC ORACLE”, модул “Дифузия” за площни източници, “Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой”, одобрен със Заповед №РД 994/04.08.2003г. на Министерството на околната среда и водите. И при двете моделирания са приложени правилно програмните продукти. Първото, в ДОВОС, е изработено с “PLUME”, при коректно изчисляване както на входните данни, така и по отношение на интерпретиране на изходните резултати. Моделирано е съвместното въздействие от съществуващите ИУ и новите източници, съгл. ИП; емисиите на последните са определени съгл. Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, а изчислените концентрации са сравнени с действащите норми за КАВ по Наредба №12/125.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензин, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, която определя максимално допустимите им стойности. Направените изводи са, че максималните концентрации /средногодишни или еднократни/ за азотни оксиди и въглероден оксид са под 88% от съответната прагова стойност, като зоните с тази стойност не надминават 800 метра около източниците на “Полисан” АД и са далеч от жилищни сгради. Максималните концентрации за останалите замърсители са много под съответната прагова стойност на норми за КАВ; степента на въздействие след реализиране на ИП е ниска и не се очакват отрицателни въздействия върху здравето на населението и околната среда. Не се очаква трансгранично замърсяване. Математическото моделиране от приложение 1 към становището на възложителя също е проведено правилно. Изводите на вещото лице потвърждават направените в моделирането изводи – степента на въздействие на производствената дейност на “Полисан” АД /след реализиране на ИП/ и всички други предприятия на територията на Индустриалната зона е незначителна и не се очакват отрицателни въздействия върху здравето на хората и околната среда. Вещото лице, след анализ на наличните данни за качеството на атмосферния въздух в района на гр.Русе /вж. екпертизата на стр. 268-278 от делото, том 1/ е дало заключение, че както съществуващите предприятия на територията на бившето КТМ, така и източниците след реализиране на ИП, имат мното малка емисионна мощност, а ИУ емитиран замърсители на малка височина, до 25 метра, поради това и предвид ниския потенциал на полето на вятъра за пренасяне на замърсители на далечни разстояния, не се очаква въздействие върху КАВ за гр.Мартен и гр.Русе, нито трансгранично такова. По повод възникнали въпроси и събрани нови писмени доказателства, съдът е назначил допълнителна съдебно-техническа експертиза, изготвена от същото вещо лице. Основното и допълнителното заключение са приети от съда, без забележки от страните.

 

         Второто вещо лице – доц. д-р инж. С.Ч., изследва както правилността на представената количествена оценка на последствията от аварии на производствената площадка и складова база за съхранение на горива на фирма „Полисан” АД /оценка на „Домино ефекта”/ - приложение 2 към становището на възложителя по повод общественото обсъждане, така и влиянието на потенциални аварийни ситуации в близките до “Полисан”АД предприятия. Симулациите са извършени със същия програмен продукт, какъвто е използван в приложение 2 -„ALOHA” и са повторени с програмата “,ARCHIE” като математичните модели във втората са аналогични на първата програма. Вещото лице е установило, че получените резултати и техния анализ съвпадат с представените от възложителя, а именно липсват предпоставки за възникване на “ефект на доминото” в резултат на авария на площадката на “Полисан” АД. Вещото лице е допуснало за всички околни предприятия най-лошия сценарий, при изтичане на цялото налично гориво на изследваните предприятия. От заключението му се установява, че най-съществени последици в Индустриалната зона ще има при авария /включително и при терористичен акт/на територията на “Лукойл”, но в този случай площадката на “Полисан” АД остава извън зоната на поражения. Най-голямата опасност за производствената площадка на възложителя може да възникне при авария на територията на “Фибран”, но, според вещото лице, пораженията ще бъдат ограничени до счупване на прозорци и наранявания на хората, които са на открито, без да се стига до разрушаване на сградите и нарушаване на целостта на съоръженията за съхраняване на тежките нефтени фракции, а оттам – и до тяхното изтичане и възпламеняване. При аварии на другите производствени площадки /”АБ Груп” ООД, “Инса Порт” ООД, “Булмаркет ДМ” ООД/ няма предпоставки за възникване на домино ефект. Вещото лице дава заключение за адекватност на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия се осигурява спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве, заложени в ДОВОС, тъй като в пълния си обем те обхващат всички насоки на потенциалното въздействие върху околната среда и здравословните условия на труд. Във връзка с поставени от страните въпроси е назначена допълнителна съдебно-техническа ескпертиза, изготвена от същото вещо лице. От извършените симулационни изследвания, вещото лице установило, че при изтичания на цялото количество водород, с който е предвидено да работи инсталацията “Хидрокрекинг”, последствията ще се ограничат до площадката на “Полисан”АД и ще се изразяват в счупване на стъкла; при изтичане на цялото количество пропан, наличен в същата инсталация, няма да има въздействие върху производствената площадка. Изводът е, че липсват предпоставки за възникване на домино ефект, свързан с разрушаване на сгради и съоръжения. В съдебно заседание вещото лице дава устно заключение, че ако цялото количество водород изтече в рамките на една минута вследствие на внезапно разрушаване на сепаратора, има възможност от експлозия на водородно-въздушната смес, в резултат на което ще има поражения от ударната вълна, изразяващи се в разрушаване на съоръженията; в този случай отново няма да се достигне до домино ефект, тъй като въздействието ще е само върху площадката на “Полисан”АД, не и върху съседните производствени площадки. Основното и допълнителното заключение са приети от съда, без забележки от страните.

         Третото вещо лице – инж.С.П., е изследвало статута на терена, върху който следва да бъде реализирано ИП. Изводите на експерта са, че двата УПИ на “Полисан” АД са урбанизирана територия, като статута на зоната на УПИ ХХ е “чисто производствена Пч”, а на УПИ ХХІІ е “производствена”. Заключението е прието от съда, страните не са се противопоставили.

         По делото е назначена и съдебно-техническа експертиза /стр.471 – 477 от делото, том2/, с оглед установяване на кумулативния ефект на въздействие, вследствие на едновременно присъствие на различни /като химични вещества/ замърсители на въздуха. Експертизата е извършена от в.л. проф. Д-р инж. Н.К.. Вещото лице дава заключение, че предвид приложимата в случая Наредба №14/23.09.1997г. за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места, кумулативно въздействие на емитираните на територията на бившето КТМ замърсители може да се търси за въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид; при изчислена най-голяма еднократна концентрация за трите замърсителя и при посока на вятъра в посока гр.Мартен и в посока гр.Русе, и до двете населени места достигат концентрации в нормите, допустими от Наредбата. Реализацията на ИП няма да доведе до нарушаване на изискванията относно КАВ. Заключението на вещото лице е прието без възражения на страните.

         При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното:

Оспореното Решение е издадено от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия по чл. 94, ал.1, т.2 от ЗООС и съобразно чл. 92, т.1 и т.10, подточки “а” и “б” вр. с т.1 от Приложение №1 към чл.92, т.1 на ЗООС - предвид характера на инвестиционното предложение от ЗООС, подлежащо на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Актът е в задължителната писмена форма и съдържа реквизитите по чл. 99, ал.3 от ЗООС.

Неоснователно е твърдението на процесуалния представител на Политическа партия “Зелените” за нищожност на акта поради допуснат особено съществен порок, имащ отношение към изпълняемостта на акта – в решението не са разграничени условията за изпълнение, поради което не може да бъде установено кое условие за коя част от инвестиционното предложение се отнася. Тъй като с решението се одобрява само едното от инвестиционните предложения, безспорно на изпълнение подлежи решението в позитивната му част и условията касаят само тази част.

 

         Относно спазването на административнопроизводствените правила.

         Процедурата по извършване на оценка на въздействието върху околната среда е детайлно разписана в издадената на осн. чл.101, ал.1 от Закона за опазване на околната среда Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС). Съгласно чл. 2 от НУРИОВОС, законосъобразното протичане на процедурата по издаване на Решение по ОВОС минава през следните етапи: 1. Уведомление от страна на възложителя до компетентния орган и засегнатото население относно конкретното инвестиционно предложение; 2. Компетентният орган следва да извърши преценка относно необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение, което се изразява в определяне относно това дали последното е включено в приложение 1 и 2 към чл. 81, ал.1, т.2 от ЗООС, като в 14-дневен срок от подаване на заявлението писмено информира възложителя относно действията, които следва да предприеме. Същият изпраща копие от писмото до кмета на съответната община, район и кметство, където се ситуира обекта, предмет на ИП, на съответната басейнова дирекция, изпълнителна агенция по околната среда или дирекцията на национален или природен парк, а засегнатата общественост уведомява чрез съобщение на страницата си в Интернет; 3. Компетентният орган определя извършването на консултации, както и обхвата, съдържанието и формата на Доклада по ОВОС (ДОВОС); 4. Извършва се оценка на качеството на ДОВОС; 5. Организира се обществено обсъждане на ДОВОС; 6. Взема се решение по ОВОС.

Видно от доказателствата по делото, в настоящия казус процедурата е спазена – производството е започнало с уведомления от възложителя по реда на чл.4 от НУРИОВОС до компетентния орган – Директор на РИОСВ Русе, кмета на общината и засегнатото население; компетентния орган е извършил преценка за необходимостта от извършване на ОВОС, дал е указания на възложителя какви действия да предприеме и е уведомил органите по чл.5, ал.2 от НУРИОВОС ; извършени са консултации, изготвено е задание за обхват и съдържание на доклад по ОВОС; последното е консултирано от членовете на ЕЕС към РИОСВ; изготвен е ДОВОС и след представянето му в РИОСВ, екземпляр от него е изпратен за становище на специализираните компетентни органи; след дадена положителна оценка на качеството на ДОВОС, са определени засегнатите община Русе и кметство гр.Мартен, предприети са действия по оповестяване на доклада и извършване на общественото му обсъждане; дадена е възможност на всички заинтересувани за запознаване с доклада за ОВОС, проведено е обсъждането, възложителят е отговорил /устно и впоследствие – писмено/ на постъпилите въпроси, спазена е процедурата по глава пета от НУРИОВОС; оспореното решение е издадено след вземане на решение от ЕЕС към РИОСВ. Предвид изложеното, съдът намира, че процедурата по изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда на заявеното от “Полисан” АД инвестиционно предложение е приложена без съществени нарушения на административнопроизводствените правила, а и допускането на такива не се твърди в нито една от жалбите.

Относно приложението на материалния закон.

 

         І. По отношение на частта от Решение по оценка на въздействието върху околната среда №РУ 2-2/2015г., в която е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение на “Полисан” АД за увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона годишно до 200 000 тона годишно.

         Преценката на компетентния орган при вземане на решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, е лимитирана до установяване на предпоставките на чл.19, ал.1 от НУРИОВОС, като следва да бъдат съобразени само изрично посочените в чл.18, ал.1 от наредбата източници. Винаги, когато кумулативно са налице изискванията на чл.19, ал.1 от НУРИОВОС, органът трябва да издаде позитивно за възложителя решение. Съдът намира, че в конкретния случай тези изисквания са спазени.

 

         В жалбите на Политическа партия “Зелените” и “Екосдружение Дунавски регион” се навеждат няколко твърдения за неправилност на решението в позитивната му част:

         1. Инвестиционното предложение “Увеличение на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона годишно до 200 000 тона годишно” не може да бъде реализирано, тъй като съществува градоустройствена пречка – предвидено е за зона, която според ОГП е определена за мелиоративно и сервитутно озеленяване;

         2.Не е достатъчно изследвано въздействието, което реализирането на предложението ще има върху компонент “атмосферен въздух”, включително при кумулиране на бъдещите замърсителите с тези от другите производства на територията на КТМ.

         3. Не е извършена правилна преценка на въздействието, което реализирането на предложението ще окаже върху водите на р.Дунав – при заустване на отпадните води.

         4. Не е задълбочено изследвана опасността от възникване на производствена авария и домино ефект.

         По така наведените възражения съдът намира следното:

По първото възражение. Очевидно жалбоподателите го подвеждат под нормата на чл.19, ал.1, т.1 от НУРИОВОС - мотивирано възражение по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение и визират особеното мнение на представителя на Община Русе в допълнителния състав на ЕЕС относно статута на УПИ ХХ, изразено на заседанието на ЕЕС на 08.07.2015г. Съгласно чл.14, ал.2 от Правилник за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към регионалните инспекции по околната среда и водите/ стр.2-8 от папка 3, бял класьор/, особеното мнение не е задължително за административния орган, поради което доводът на жалбоподателите, че несъобразяването с него е съществено нарушение на процедурата, е несъстоятелен. От друга страна, особеното мнение е неправилно. Видно от събраните доказателства, включително и част трета от приетата комплексна експертиза, се установява, че със заповед №6716/22.11.2002г. на Кмет на Община Русе е одобрен изменение на ЗП за УПИ ХХ/в което се предвижда реализиране на първото инвестиционно предложение/, като територията му е “чисто производствена Пч”. Последващите ПУП за същия имот изменят само границите, имат само регулационен характер, поради което  отреждането за зоната не би могло да бъде променено. Съгласно разпоредбата на чл.103а, ал.1 от ЗУТ в редакцията му към постановяване на оспореното решение, подробните устройствени планове, одобрени до влизането в сила на нов общ устройствен план или на негово изменение, запазват действието си. Хронологично ПУП -  предмет на заповед №6716/22.11.2002г. на Кмет на Община Русе е одобрен преди Общия градоустройствен план /одобрен с решение №231/12.06.2008г. на Общински съвет Русе/ и предвижданията му следва да са съобразени в ОГП. Предвид това съдът приема, че към настоящия момент територията на УПИ ХХ е “чисто производствена Пч” и липсват пречки, в устройствен аспект, за реализиране на предложението. Независимо от горното, следва да се подчертае, че процедурата по ОВОС включва само изследване на очакваните въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве. Очевидно е, че въпросите, свързани с разрешаване на евентуалното бъдещо строителство, не могат да бъдат обсъждани в това производство, тъй като те са предмет на следващи производства пред компетентни в тази материя органи.

         По второто и третото възражение. И двете касаят недостатъчно подробно и задълбочено изследване на въздействието на инвестиционното предложение върху компоненти въздух и вода. Възраженията са неоснователни. Въпросите какво и как да се изследва са от основно значение в процедурата по ОВОС, тъй като от отговорите им зависи адекватността и обемът на мерките, насочени към предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, а от правна гледна точка това е предпоставка за изпълнение на първото условие по чл.19, ал.1, т.1 от НУРИОВОС за издаване на решение за одобряване на инвестиционното предложение – с плана за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия се осигурява спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве”. Поради това процедурата се извършва пред и с прякото участие и контрол на специализиран в материята за околната среда орган, със задължителното участие и контрол /какъвто съставляват предвидените консултации и становища/ на други специализирани органи. В конкретния случай, обемът на изследванията на въздействието на ИП върху атмосферния въздух е консултиран, определен и одобрен от компетентния специализиран орган, както още на етап задание, така и при окончателния доклад по ОВОС. В доклада е направен анализ на видовете замърсители съобразно новите производства. Изготвен е математически модел, включително и допълнителен /след общественото обсъждане/ на дисперсията на тези замърсители в атмосферния въздух, който сочи, че емитираните в резултат на предложението вещества, преценени съвкупно със количествата емитирани от съседните на “Полисан АД производства същи вещества, остават под нормите на Наредба №12/2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, която определя максимално допустимите им стойности. Моделирането е извършено с одобрен програмен продукт. В съдебното производство изводите в ДОВОС относно количествата на отделяните замърсители са проверени чрез заключението на вещото лице, изготвило частта “Математическо моделиране” в приетата комплексна експертиза. И в. л. Н.Г., и в.л. Н.К. установяват, че данните за моделирането са коректно заложени и резултатите са верни. Във връзка с направено възражение, че в ДОВОС и експертизата са използвани стари /от 2008г./ данни за качеството на атмосферния въздух,  са събрани нови данни и вещото лице Н.Г. е изготвило допълнителна съдебно-техническа експертиза /стр.455-460 от делото, папка 2/. И в писменото заключение, и в устното в с.з. вещото лице е категорично, че промяна на изводите му от първоначалната експертиза, предвид новите обсъдени доказателства, няма; и при старите, и при новите данни концентрацията на замърсителите, емитирани от ИП, е по-ниска /за някои вещества – в пъти/ от максимално допустимите стойности, тези концентрации не застрашават човешкото здраве. От приетото заключение на в.л. К. се установява, че и при кумулативно въздействие на няколко вида замърсители от различните производства на територията на бившето КТМ, максималните стойности на замърсяванията са в рамките на допустимите по Наредба №14/1997г. Предвид изложеното съдът приема, че изследванията, извършени в ДОВОС на очакваните замърсители на атмосферния въздух – по вид и количество, са пълни, а направените в жалбите на Политическа партия “Зелените” и “Екосдружение Дунавски регион” възражения – неоснователни.

         За установяване на въздействието на ИП върху подземните води и р.Дунав е назначена, изготвена и приета съдебно-техническа експертиза /стр.444 – 448 от делото, том 2/. Вещото лице установява, че на площадката на „Полисан” АД ще се формират производствени, дъждовни и битово-фекални отпадъчни води, както и охлаждащи води. Производствени води ще се формират от работата на инсталацията за гудрон, тяхното количество ще е минимално, поради което пречистването им в сега действащото пречиствателно съоръжение /състоящо се от три каломаслоуловители/ няма да му окаже съществено влияние; след пречистването им, тези води ще се вливат в изградената на площадката и действаща канализационна система; Вещото лице е категорично, че увеличението на производството на гудрон 20 пъти няма да доведе до увеличение 20 пъти на отпадната вода, тъй като за това производство се използва оборотна вода, която е в затворен цикъл, не се отвежда непрекъснато в канализацията, а се нуждае само от периодично освежаване.От комплекса „Хидрокрекинг” също се очаква генериране на производствени отпадъчни води. В ДОВОС е предвидено изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни технологични води с високо съдържание на въглероди, гарантираща достигане на нормите на заустване, която ще бъде ситуирана след сега съществуващите каломаслоуловители и преди канализацията. Според вещото лице, водата, напускаща сега площадката на „Полисан” АД, е с много добро качество, което е резултат от добре функциониращите съществуващи пречиствателни съоръжения. След напускане на територията на предприятието, потоците от производствени, дъждовни и битово-фекални отпадъчни води отиват, заедно с тези от съседните производства, в колектора на бившето КТМ. Вещото лице установява, че пречиствателната станция на КТМ вече не съществува. При реализирането на ИП не се очакват замърсявания на подземните води, тъй като новите съоръжения ще бъдат изградени върху бетонови площадки с обваловка, препятстваща разливи в случай на изтичане; обваловките на съществуващите резервоарни паркове игнорират и риска от попадане на нефтопродукти в р.Дунав в случай на авария. Изводите на експерта и събраните по делото доказателства кореспондират с констатациите в ДОВОС.

По отношение на четвъртото възражение. Твърди се, че в производството по ОВОС не е задълбочено изследвана опасността от възникване на производствена авария и домино ефект. Възражението е неоснователно. Към издаване на оспореното решение, нормативно определеното съдържание на доклада по ОВОС не включва оценка на рисковете от големи аварии и поява на домино ефект, такава оценка се извършва и тя е приложение към ДОВОС едва с приемането на новия чл.99б от ЗООС /в сила от 14.08.2015г./. Затова, в проведената преди законодателната промяна процедура по ОВОС нито административният орган е имал задължението, нито възложителят е бил длъжен да изследва горните въпроси. Независимо от това, такова изследване е направено в приложение 2 към становището на възложителя след общественото обсъждане /и резултатите от него са потвърдени с приетите по делото експертизи/ и от него може да се направи обоснован извод за адекватност на заложените в ДОВОС мерки, целящи предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, включително и в случаите на производствени аварии и домино ефект.

Предвид изложеното, наведените възражения са неоснователни, решението в оспорената му част е правилно и законосъобразно, поради което жалбите следва да бъдат отхвърлени.

         ІІ. По отношение на частта от Решение по оценка на въздействието върху околната среда №РУ 2-2/2015г., в която не е одобрено осъществяване на инвестиционното предложение за изграждане на нов комплекс “Хидрокрекинг”, в границите на УПИ ХХІІ по плана на „ТМ” АД – гр.Русе за производство на бензин и дизелово гориво от тежки нефтени фракции с капацитет 250 000 тона годишно по суровина.

         Съгласно чл.19, ал.2 от НУРИОВОС, инвестиционното предложение не се одобрява, когато е налице която и да е от визираните в нормата предпоставки. В конкретни случай органът е мотивирал отказа си да одобри осъществяването на ИП с правното основание по чл.19, ал.2, т.1 от наредбата – “с плана за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия не се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве”. От изложените мотиви се установява, че качеството на околната среда и човешкото здраве са застрашени, тъй като:

 1. В района на бившето КТМ има пет предприятия с нисък рисков потенциал /едно от които е “Полисан” АД/ и три предприятия с висок рисков потенциал и реализирането на комплекса “Хидрокрекинг” увеличава риска от възникване на аварии и проява на “ефект на доминото”; в този случай би се стигнало до последващо отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората от гр.Русе и гр.Мартен. Изводът е необоснован. Евентуалната поява на домино ефект изобщо не е изследвана в ДОВОС, затова органът не би могъл да прави заключения както дали новото производство би увеличило риска от аварии, така и дали вследствие на такива аварии би се стигнало до домино ефект. Както беше посочено по-горе, към издаване на оспореното решение, нормативно определеното съдържание на доклада по ОВОС не включва оценка на рисковете от големи аварии и поява на домино ефект, такава оценка се извършва и тя е приложение към ДОВОС едва с приемането на новия чл.99б от ЗООС /в сила от 14.08.2015г./. Независимо от това, такова изследване е направено в приложение 2 към становището на възложителя след общественото обсъждане /и резултатите от него са потвърдени с приетите по делото експертизи/ и от него може да се направи обоснован извод за адекватност на заложените в ДОВОС мерки, целящи предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, включително и в случаите на производствени аварии и домино ефект.

Следва отново да се подчертае, че при вземане на решението си административният орган съобразява само посочените в чл.18, ал.1 от НУРИОВОС източници, а именно: доклада за ОВОС и приложенията към него, документацията и становищата, изискани и/или представени в хода на процедурата, в т.ч. допълнението по чл. 17, ал. 6 и допълнителните проучвания по чл. 17, ал. 7, становища на други специализирани лица, органи, организации и структури, които имат предоставени компетенции с нормативен акт в областта на компоненти и фактори на околната среда, човешкото здраве и културно-историческото наследство, резултатите от общественото обсъждане, в т.ч. становището на възложителя по чл. 17, ал. 5, решението на експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ. В случая, за да обоснове изводите си, Директор на РИОСВ игнорира становището на възложителя, депозирано след общественото обсъждане /което попада в чл.18, ал.1, т.4 от Наредбата/ и кредитира доклад на “Фибран България” ЕАД, който не попада в полето на чл.18, ал.1.

2. Посочените в т.6 от ДОВОС мерки не са в състояние да предотвратят „ефекта на доминото” при възникване на производствена авария, инцидент или природно бедствие. Изводът е необоснован по изложените по-горе съображения.

3. В представения от „Полисан” АД Доклад за безопасност не е разгледан сценарий за авария с водород, какъвто ще се използва в инсталацията „Хидрокрекинг”. Изводът е необоснован по изложените по-горе съображения. Възложителят не е имал задължение да разглежда такъв сценарий. Въпреки това го е сторил в приложение 2 към становището си по чл.17, ал.5 от НУРИОВОС. Изводите в приложението кореспондират със заключенията на вещото лице по делото и опровергават извода на административния орган.

4.„Наличието на много и различни по вид и количество химически вещества, употребявани по едно и също време в комплекс „Хидрокрекинг”, е предпоставка за комплексно значително, отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве при възникване на производствена авария”. Както органът правилно е посочил, касае се за производство, което крие потенциална опасност за околната среда и хората. Поради това е и обект на ОВОС. В доклада по оценката са анализирани както вида и степента на въздействията върху околната среда и човешкото здраве, така и мерките, които ще предотвратят, намалят или ликвидират значителните отрицателни въздействия. При липса на конкретика в тази част на мотивите – кога, в каква ситуация, от какви химически вещества, в какво ще се изразява въздействието – съдът не може да провери правилността им с оглед формираното крайно волеизявление на административния орган, затова приема, че те имат по-скоро емоционален характер.

4.Получено е становище от РЗИ, с изх.№1722/20.05.2015г., съгласно което в ДОВОС няма детайлно разработване на раздела за опасни химични вещества с посочване на всички видове здравни ефекти, остро, хронично и отдалечено действие и на професионалните рискове; очакваното въздействие върху здравето на населението е представено само като косвена оценка, липсва количествена; липсват данни за въздействие на условията на труд върху здравето на работниците. Административният орган тълкува съдържанието на цитираното становище не само погрешно, но и откровено превратно. В това становище Директор на РЗИ дава индиректно препоръки на възложителя да изготви оценка на очакваното здравно въздействие и здравен риск по методика за прогнозиране, неизползвана у нас /с изключение на периода 1992г. – 1994г./, но използвана в САЩ и Западна Европа /?/, като препраща към информация за тази методика на сайта на Агенцията по околна среда на САЩ.  Подобно становище от специализиран орган, по мнение на съда, е непрофесионално. Ако РЗИ е смятал, че трябва да бъде прогнозирано количественото въздействие върху човешкото здраве, следвало е в хода на консултациите да даде такава препоръка, както и да посочи методика за прогнозирането, да  се позове на национален акт или на такъв от правото на ЕС, на одобрена от наша или на ЕС институция методика, а не лаконично да препраща към Западна Европа и САЩ. Имал е и възможност, след получаване на ДОВОС, да даде негативно становище, с оглед последващо допълване на доклада, но нищо такова не е сторено. Поради това съдът приема, че се касае до изразено мнение на екип от РЗИ, което не променя положителния характер на даденото след ДОВОС становище, в какъвто смисъл е и изявлението на члена на ЕЕС; това становище не обвързва Директор на РИОСВ поради неофициалния си характер. Нещо повече, то не следва да бъде съобразявано при вземане на решението за одобряване на ИП, тъй като не е от кръга на посочените в чл.18, ал.1 от НУРИОВОС документи. Следва и да се подчертае, че ако административният орган е смятал, че становището на РЗИ е негативно, то тогава е трябвало да постанови решението си на осн. чл.19, ал.2 , т.5 от НУРИОВОС, а не посочената т.1 от същия член.

Предвид всичко изложено, съдът намира, че изложените от административния орган мотиви са неправилни, поради което решението в тази част е материално незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Тъй като въпросът е предоставен на преценката на административния орган, съдът не може да реши делото по същество, поради което делото следва да бъде върнато на административния орган за проължаване на производството по издаване на решение по ОВОС за второто инвестиционно предложение. Предвид измененията в глава шеста от ЗООС, производството трябва да продължи от етапа на изготвяне на приложение по чл.99б, ал.2, т.2 от с.з., след което да се премине към оценяване на качеството на доклада.

         Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2 и чл.1731 ал2 от АПК и чл. 143, ал.1 от АПК, Съдът  

Р Е Ш И:

 

         ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалби на Политическа партия “Зелените” и “Екосдружение Дунавски регион” срещу Решение по оценка на въздействието върху околната среда №РУ 2-2/2015г. на Директор на РИОСВ Русе в частта, в която е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение на “Полисан” АД за увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона годишно до 200 000 тона годишно.

ОТМЕНЯ по жалба от “Полисан” АД Решение по оценка на въздействието върху околната среда №РУ 2-2/2015г. на Директор на РИОСВ Русе в частта, в която не е одобрено осъществяване на инвестиционното предложение за изграждане на нов комплекс “Хидрокрекинг” за производство на бензин и дизелово гориво от тежки нефтени фракции и връща в тази част преписката на Директор на РИОСВ Русе за продължаване на производството при спазване на дадените указания по прилагането на закона.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му.

Преписи от решението да се изпратят на страните.

 

                                                                                     СЪДИЯ: