На тази страница ще намерите различни справки за делата при
Административен съд - Русе.


Указания за потребителите за начина на достъп до публикуваните съдебни актове


В секция Движение на дело ще получите информация за постъпили по делото документи, за постановените съдебни актове, както и протоколи от съдебните заседания.

В секция График на заседанията ще направите справка за насрочените дела за конкретен ден или период от време.

В секция Протоколи от заседанията ще направите справка за протоколите от заседания за конкретен ден или период от време.

В секция Свършени дела/Съдебни актове ще получите информация за свършените за деня или определен период дела с препратка към текста на съдебния акт.

В секция Влезли в законна сила съдебни актове ще направите справка за актовете влезли в сила за деня или определен период с препратка към текста на съдебния акт.

В секция Документи (входящи/изходящи) ще направите справка за заведените документи в регистратурата.

В секция Дела от обществен интерес ще получите информация за делата за конкретна година. За тези дела справка може да направите и в секциите График на заседанията, Свършени дела/Съдебни актове и Дела от обществен интерес

В секция Делa от друг съд ще получите информация за движението на дело, постъпило в АдмС-Русе, чрез въвеждането на данни за делото от изпращащия съд.

В секция ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО ще наблюдавате информационното табло намиращо се във фоаето на съда.


Малко по-различна форма на справките ще намерите тук

Опримизирана форма на справките за мобилни устройства /телефони и таблети/ ще намерите тук

Справка за съдебните актове в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове (ЦУБИПСА) след 03.10.2011г.

Заб.: След изготвяне на справката може да се възползвате от търсене в нея, което се активира с натискане на комбинацията клавиши Ctrl + F