Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И    У К А З А Н И Я:
 
1. За полета от типа 'Година' и 'Вид' при натискане
с левия бутон на мишката се избира от падащия списък.
 
2. За полета от типа 'Номер' от клавиатурата
въвеждате желаното число. Ако оставите полето празно - получавате информация за
последния документ/дело от съответната година и вид.
 
3. При полетата 'За/От дата' и 'До дата' въвеждането на датата става с помощта
на 'календар', появяващ се при кликване с левия бутон на мишката:
По горе са описани функциите на календара. При въвеждане са направени някои ограничения
наложени от логически съображения /пр. няма смисъл от справка за съдебни актове
от дата по-голяма от днешната и др. подобни/. Въведени са следните улеснения:
- Ако искате справка само за един ден - попълнете само първото поле.
- Ако искате справка за днешния ден оставете полетата празни.
- Ако искате справка за заседания от днешна дата до определена, то попълнете
само второто поле 'До дата'.
- Ако искате справка за съдебни актове от началото на месеца до определена дата,
то попълнете само второто поле 'До дата'.
 
4. За дела от обществен интерес поставете отметка в квадратчето на полето.
 

[ НАЗАД ]